Структура та органи управління закладом

Структура та органи управління закладом дошкільної освіти

Система управління закладом дошкільної освіти освіти визначається Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, установчими документами та здійснюється засновником –  Калуською міською радою.

Згідно до ст.20, п.1 Закону України “Про дошкільну освіту”, п.41 Положення про  заклад дошкільної освіти, керівництво  закладом  дошкільної освіти здіснює його керівник.

Згідно до ст.20, п.2 Закону України “Про дошкільну освіти”, п.44 Положення про  заклад дошкільної освіти, колегіальним постійно діючим органом управління закладом дошкільної освіти є педагогічна рада.

Згідно до ст.20, п.3 Закону України “Про дошкільну освіту”, п.47 Положення про  заклад дошкільної освіти, у закладі дошкільної освіти можуть діяти органи самоврядування працівників такого закладу, органи батьківського самоврядування, інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

п.48 Положення про  заклад дошкільної освіти, вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу дошкільної освіти.

Керівник закладу дошкільної освіти:

Керівник закладу дошкільної освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу дошкільної освіти визначаються законом та установчими документами закладу дошкільної освіти.

Керівник закладу дошкільної освіти:

 • організовує діяльність закладу дошкільної освіти;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;
 • призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
 • забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
 • забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти;
 • сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу дошкільної освіти;
 • сприяє здоровому способу життя вихованців та працівників закладу дошкільної освіти;
 • забезпечує створення у закладі дошкільної освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);
 • видає у межах компетенції накази і контролює їх виконання;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу дошкільної освіти.