Організація освітньої роботи

В освітньому процесі нашого закладу дошкільної освіти використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, свята та розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.). Тривалість (згідно наказу МОН від  13 травня 2015 р. за № 520/26965 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності») спеціально організованої навчальної діяльності (заняття) для дітей раннього віку – 10-15 хвилин, молодшого дошкільного віку – від 15 до 25 хвилин, старшого дошкільного віку – від 25 до 35 хвилин (в залежності від типу заняття).

Під час складання розкладу занять враховуємо їхнє  домінуюче навантаження  на дитину (психічне, фізичне, емоційне), передбачаємо раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова, практично-прикладна) на кожному з них та доцільне використання місць для проведення занять (зокрема, спортивної та музичної зали, ігрового, спортивного майданчика тощо).

Організована навчальна діяльність дітей у формі занять планується переважно у першу половину дня. В окремих випадках допускається проведення деяких занять у другій половині дня. Це може стосуватися занять з фізичної культури, занять ОБЖД та валеології.  Елементи навчальної діяльності включаються також до інших форм роботи з дітьми в повсякденні (ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження, чергування тощо).

З огляду на те, що провідною у дошкільному віці є ігрова діяльність, гра широко використовується у освітньому процесі нашого закладу як самостійна форма роботи з дітьми та як ефективний засіб і метод розвитку, виховання і навчання в інших організаційних формах. Пріоритет надається творчим іграм (сюжетно-рольовим, будівельно-конструктивним, іграм-драматизаціям та інсценівкам, іграм з елементами праці та художньотворчої діяльності) та іграм з правилами (дидактичним, інтелектуальним, рухливим, хороводним тощо).

Упродовж усього дня організовуються різні види ігор з урахуванням віку дітей, їхніх ігрових інтересів, місця гри в режимі дня, місця проведення, змісту попередніх і наступних форм роботи, сезонних умов, ступеня фізичного та інтелектуального навантаження на дітей.

Переорієнтація освітнього процесу на розвиток дитячої особистості надає особливої ваги таким формам організації життєдіяльності дошкільника як його самостійна діяльність та індивідуальна робота з ним.

Самостійна діяльність дітей організується в усіх вікових групах щодня в першій та другій половині дня. Протягом дня поєднуються різні за змістовою направленістю її види (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.) та поступово залучаються до участі в них всі діти даної групи. Зміст та рівень самостійної діяльності дітей залежать від їхнього досвіду, запасу знань, умінь і навичок, рівня розвитку творчої уяви, самостійності, ініціативи, організаторських здібностей, а також від наявної матеріальної бази та якості педагогічного керівництва.

Організоване проведення цієї форми роботи забезпечується як безпосереднім, так і опосередкованим керівництвом з боку вихователя.

Індивідуальна робота з дітьми як самостійна організаційна форма  проводиться з дітьми всіх вікових груп у вільні години (під час ранкового прийому, прогулянок тощо) в приміщеннях і на свіжому повітрі. Вона організується з метою активізації пасивних дітей, додаткових занять з окремими дітьми (новенькими, тими, що часто пропускають через хворобу, інші причини та гірше засвоюють програмовий матеріал під час фронтальної роботи).

Гуртки є додатковою організаційною формою освітнього процесу. В нашому закладі різне профільне спрямування гуртків: художньо-естетичного циклу (вокальний, образотворчий),  мовленнєвого (гурток «Мовленнєві витинанки», «Вчимо англійську залюбки»), економічного – «Сходинки економіки» оздоровчого циклу (валеологія). Вони організуються з урахуванням інтересів та здібностей самих вихованців, запитів батьків, наявних матеріальних умов та кадрового забезпечення. Зміст гурткової роботи визначається  парціальними  програмами.

Гурткові заняття проводяться у другій половині дня, у час, відведений для ігор та самостійної художньої діяльності дітей. Тривалість їх відповідає зазначеним вище нормам для навчальних занять, а періодичність проведення становить 2 рази на місяць, окрім  гуртка англійської (2 р. в тиждень).

Освітній процес у дошкільному закладі організовується у розвивальному середовищі, яке утворюється сукупністю природних, предметних, соціальних умов та простором власного “Я” дитини.

Основним напрямком роботи з дітьми раннього віку (до 3 років) є забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування у закладі, створення сприятливих умов для їх психічного і фізичного розвитку. Особлива увага надається розвитку сенсорних почуттів.

Формування готовності до систематичного навчання та шкільного життя дітей шестирічного віку актуалізується у зв’язку із переходом загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і тривалість навчання. Мотиваційна, емоційно-вольова, комунікативна, фізична підготовка майбутніх першокласників, розвиток пізнавальних психічних процесів і мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь – пріоритетні напрямки роботи з дітьми старшого дошкільного віку.

Актуальними у освітньому процесі дошкільного закладу залишаються і такі традиційні напрямки, які сприяють здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості: фізичне, розумове, естетичне, моральне, трудове виховання. Пріоритетним питанням у вихованні дітей всіх вікових груп та діяльності дошкільного закладу залишається фізичне виховання. Його успіх залежить від правильної організації режиму дня, рухового, санітарно-гігієнічного режимів, всіх форм роботи з дітьми та інших чинників.

Руховий режим впродовж дня, тижня визначається комплексно, відповідно до віку дітей. Орієнтовна тривалість щоденної рухової активності малюків встановлюється в таких межах: ранній вік – до 2 –3 годинмолодший дошкільний вік – до 3-4 годинстарший дошкільний вік – до 4–5 годин. Оптимізація рухового режиму забезпечується шляхом проведення різноманітних рухливих, спортивних ігор, вправ, занять з фізичної культури, організації дитячого туризму, самостійної рухової діяльності тощо. Особливого значення надається також оволодінню дітьми системою доступних знань про дотримання здорового способу життя, основ безпеки життєдіяльності.

Оволодіння рідною мовою і мовленням як найголовнішим засобом пізнання і специфічно людським способом спілкування залишається одним з першочергових завдань у роботі з дітьми упродовж дошкільного дитинства. Навчання мови та розвиток мовлення спрямовується на формування у дітей лексичної, фонетичної, граматичної, діамонологічної та комунікативної компетентності.

 

 

Атестація педагогічних працівників

 

 

 

Список педагогічних працівників ЗДО (ясел-садка) «Золотий ключик»,

які підлягають черговій атестації у 2024 році

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові Посада, дата призначення на посаду Освіта:

назва закладу, рік закінчення

Освітньо-кваліфікаційний рівень Загальний педагогічний стаж//стаж роботи на посаді (на 01.10.23р.) Підвищення кваліфікації

(рік/кількість годин)

Дата, результати попередньої атестації На що претендує в ході чергової атестації Примітка
1. Манюкова Леся Іванівна

 

Вихователь-методист,

08.05.2012 р.

Повна вища,

Волинський державний університет ім. Л.Українки, 1996 р.

Спеціаліст 31 рік/

11 років

 

2022 р./ 80 год.;

2023 р. / 40 год.

21.03.2019 р.,

Відповідає займаній посаді, відповідає раніше

присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

Відповідає займаній посаді, підтвердити  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»
2. Кирик Надія Йосифівна Вихователь,

29.08.1989 р.

 

Не повна вища,

Боровецьке педагогічне училище, 1987 р.

Молодший спеціаліст 35 років/

34 роки

2022 р./ 80 год.;

2023 р. /40 год.

 

 

 

21.03.2019 р.,

Відповідає займаній посаді, відповідає раніше

встановленому 11-ому тарифному розряду

Відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»
3. Машталір

Тетяна

Русланівна

 

 

Вихователь,

01.10.2019 р.

Базова вища,

Прикарпатський університет,

2019 р.

Бакалавр 4 р./ 2р. 2023 р./

120 год.

Атестується вперше

 

Відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»

 

4. Олексин

Світлана

Мирославівна

Керівник музичний,

22.01.2010 р.

Повна вища,

Прикарпатський університет, 2013 р.

Спеціаліст 13 р./ 13 р. 2022 р./ 80 год.;

2023 р. / 40 год.

21.03.2019 р.,

Відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії

«спеціаліст другої категорії»

 

Відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»  

 

 

 

Графік проведення атестації

педагогічних працівників ЗДО (ясел-садка) «Золотий ключик»

у 2024 році 

№ з/п Прізвище, ім’я по батькові

 

Посада Дата проведення атестації
1. Манюкова Леся Іванівна Вихователь-методист 21.03.2024 року
2. Кирик Надія Йосифівна Вихователь 21.03.2024 року
3. Машталір Тетяна Русланівна Вихователь 21.03.2024 року
4. Олексин Світлана Мирославівна Керівник музичний 21.03.2024 року

 

Елетронна адреса для подачі документів, матеріалів: kluchykrobocha@gmail.com