НОРМАТИВНИЙ ПОРТФЕЛЬ

Статут

File

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – ЗАКЛАД) є правонаступником ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЕЛ-САДКА) «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  та знаходиться у комунальній власності Калуської міської ради.

Повна назва ЗАКЛАДУ: ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ; скорочена назва: ЗДО (ЯСЛА-САДОК) «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК».

Юридична адреса ЗАКЛАДУ:

провулок Шкільний  4

м. Калуш

Івано-Франківської області

77300

тел. 6-64-32

код ЄДРПОУ – 26386054

електронна адреса : 26386054@mail.gov.ua

Засновник ЗАКЛАДУ – Калуська міська рада.

Юридична адреса:

вулиця Івана Франка 1

м. Калуш

Івано-Франківська область

77300

код ЄДРПОУ 33578261

Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування ЗАКЛАДУ, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

ЗАКЛАД в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»; Положенням про заклад дошкільної освіти (далі – Положення), Конвенцією ООН про права дитини, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

ЗАКЛАД є юридичною особою і діє на підставі статуту, який затверджується засновником, реєструється місцевим органом виконавчої влади, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, може мати рахунки в банках.

Головною метою ЗАКЛАДУ є:

забезпечення реалізації права дитини,  у тому числі дитини з особливими освітніми потребами, на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти; задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей; створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність ЗАКЛАДУ направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

– збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

– виховання любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

– формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

– виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

– здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

1.9. Принципами дошкільної освіти є:

– доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти;

– рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;

– єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей;

– єдність виховних впливів сім’ї і закладу дошкільної освіти;

– наступність і перспективність між дошкільною та початковою загальною освітою;

– світський характер дошкільної освіти;

– особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини;

– демократизація та гуманізація педагогічного процесу;

– відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям розвитку та стану здоров’я дитини дошкільного віку;

– інші принципи, визначені Законом України «Про освіту».

1.10. Повноваження ЗАКЛАДУ:

– задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;

– забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

– створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

– формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

– сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;

– здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю;

– є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;

– планує свою діяльність та формує стратегію розвитку закладу;

– формує освітню програму закладу;}

– забезпечує добір і розстановку кадрів;

– відповідно до установчих документів утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи (групи);

додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

– здійснює інші повноваження відповідно до статуту.

1.11. ЗАКЛАД здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку.

1.12  У ЗАКЛАДІ незалежно від підпорядкування, типу і форми власності не допускаються створення і діяльність організаційних структур, політичних партій та релігійних організацій.

1.13. ЗАКЛАД самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої законодавством України  та власним  статутом.

1.14ЗАКЛАД несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

– реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом   України «Про дошкільну освіту»;

– забезпечення рівня освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня     і обсягу;

-дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

Взаємовідносини між ЗАКЛАДОМ з юридичними і фізичними особами визначається угодами, що укладені між ними.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають дошкільну освіту в порядку, встановленому для громадян України.

Свої завдання ЗАКЛАД реалізує в тісній взаємодії з сім’єю.

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ 

ЗАКЛАД розрахований на 220 місць.

Комплектування ЗАКЛАДУ визначається щорічно рішенням виконкому.

Групи можуть комплектуватися за віковими (одновікові, різновікові), сімейними (родинними) ознаками.

Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у ЗАКЛАДІ.

У ЗАКЛАДІ можуть функціонувати групи:

загального розвитку;

компенсуючого типу(спеціальні);

інклюзивні;

сімейні.

ЗАКЛАД може мати групи з: денним, цілодобовим, короткотривалим (до 4 годин утримання, в т.ч. прогулянкові, чергові у вечірні і нічні години, вихідні і святкові дні) режимом перебування дітей.

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється з 1 вересня поточного року.

Наповнюваність груп дітьми становить:

для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;

для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;

різновікові – до 15 осіб;

з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей – до 10 осіб;

інклюзивні –не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами;

в оздоровчий період – до 15 осіб;

спеціальні відповідно до нормативів.

Засновник (засновники) може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у ЗАКЛАДІ.

Прийом дітей в ЗАКЛАД здійснюється директором протягом календарного року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють.

Порядок зарахування, відрахування та переведення вихованців до ЗАКЛАДУ визначається Положенням про заклад дошкільної освіти.

Для зарахування дитини у ЗАКЛАД необхідно надати:

заяву батьків або осіб, які їх замінюють;

свідоцтво про народження дитини (копію);

медичну довідку про стан здоров’я дитини із висновком на право відвідування закладу;

медичну довідку про епідеміологічне оточення;

документи для зарахування до групи компенсуючого типу;

документи для зарахування до інклюзивної групи;

документи для встановлення пільг на харчування;

копія карти профілактичних щеплень, з проведеною вакцинацією, згідно календаря щеплень.

  • За дитиною зберігається місце в ЗАКЛАДІ у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).
  • Відрахування дітей із ЗАКЛАДУ може здійснюватись: за бажанням батьків або осіб, які їх заміняють; на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в ЗАКЛАДІ цього типу; у разі несплати батьками або особами, що їх замінюють, плати за харчування дитини протягом одного місяця, тривалої відсутності без поважних причин.
  • При відрахуванні дитини з ЗАКЛАДУ батьки або особи, що їх замінюють, мають бути повідомлені  не менше, як за 10 календарних днів.
  • Діти з особливими освітніми потребами можуть перебувати до семи (восьми) років у спеціальних групах та інклюзивних групах ЗАКЛАДУ.

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

3.1. Режим роботи ЗАКЛАДУ, тривалості перебування в ньому дітей встановлюються його засновником відповідно до законодавства України, за погодженням з відповідними органами управління освітою та відповідними органами управління охорони здоров’я.

За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у ЗАКЛАДІ може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні.

ЗАКЛАД працює за п’ятиденним робочим тижнем, протягом 10,5 годин.

Щоденний графік роботи ЗАКЛАДУ:

початок роботи – 7.30 годин.

закінчення роботи – 18.00 годин

  • Щоденний графік роботи груп відповідає графіку роботи ЗАКЛАДУ

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Навчальний рік у ЗАКЛАДІ починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня у ЗАКЛАДІ оздоровчий період.

ЗАКЛАД здійснює свою діяльність відповідно до освітньої програми.

Освітня програма має містити:

загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;

перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;

форми організації освітнього процесу;

опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

інші освітні компоненти (за рішенням ЗАКЛАДУ).

  • Зміст освітньої програми повинен передбачати:

формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

4.5. Освітня програма схвалюється педагогічною радою ЗАКЛАДУ та  затверджується його керівником.

4.6.   Освітня програма, що розробляється на основі типових освітніх програм,  не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.

4.7. Освітня програма має передбачати набуття дитиною компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

4.8.  На основі освітньої програми ЗАКЛАД складає та затверджує план роботи, що конкретизує організацію освітнього процесу.

4.9. Запровадження експериментальних освітніх програм можливе лише за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

4.10.Здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Базового компонента дошкільної освіти центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

4.11. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти щодо дітей з особливими освітніми потребами забезпечується з урахуванням їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можливостей та у тій формі, яка для кожної особистості є найбільш оптимальною.

4.12. За рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою батьків або осіб, які їх замінюють, заклад дошкільної освіти забезпечує доступ до освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами. Асистент дитини з особливими освітніми потребами проходить медичний огляд відповідно до вимог законодавства.

4.13. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та ЗАКЛАДОМ у межах гранично допустимого навантаження дитини.

4.14. Діяльність ЗАКЛАДУ регламентується планом роботи, який складається, як правило, на навчальний рік та оздоровчий період.

4.15. План роботи ЗАКЛАДУ незалежно від типу та форми власності затверджується керівником закладу.

4.16. Мовою освітнього процесу в ЗАКЛАДІ є українська мова.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

5.1. Натуральний набір продуктів для харчування дітей дошкільного віку визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

5.2. У ЗАКЛАДІ встановлено триразове харчування дітей.

5.3.Контроль і державний нагляд за якістю харчування у ЗАКЛАДІ покладаються на засновника ЗАКЛАДУ, відповідні органи управління охорони здоров’я та відповідні органи управління освітою.

5.4. Контроль за організацією та якістю харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на керівника ЗАКЛАДУ та медичних працівників.

5.5.Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у ЗАКЛАДІ у розмірах, визначених органом місцевого самоврядування.

5.6. Пільгові умови оплати харчування дітей у ЗАКЛАДІ для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

VІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ  

6.1. У ЗАКЛАДІ діти забезпечуються постійним медичним обслуговуванням на

безоплатній основі, що здійснюється медичними працівниками, які входить до штату ЗАКЛАДУ або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.2. Органи охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом з органом управління освітою здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у ЗАКЛАДІ, щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров’я.

6.3. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням; дотриманням протиепідемічних заходів, санітарно-гігієнічних норм та правил; режимом та якістю харчування.

VІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками освітнього процесу у ЗАКЛАДІ є: вихованці, директор, вихователі, педагогічні працівники, асистенти дітей з особливими освітніми потребами, помічники вихователів,  медичний  працівник, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

За успіхи у роботі встановлюється форми матеріального та морального заохочення згідно колективного договору.

Дитина у сфері дошкільної освіти має право на:

безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання та навчання;

захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

здоровий спосіб життя.

  • Права батьків або осіб, які їх замінюють:

–  вибирати форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування ЗАКЛАДУ;

– звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

– бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента дитини.

 7.5.    Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:

– виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних,

 культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

– забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

– поважати гідність дитини;

– виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

– своєчасно вносити плату за харчування дитини в ЗАКЛАДІ у встановленому порядку;

– сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у ЗАКЛАДІ та інших освітніх закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

– відвідування дитиною ЗАКЛАДУ не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі;

– батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

7.6. На посаду педагогічного працівника ЗАКЛАДУ приймається особа, з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в ЗАКЛАДІ.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Педагогічні працівники мають право:

на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

брати участь у роботі органів самоврядування ЗАКЛАДУ;

на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах, тощо;

проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

на захист професійної честі та власної гідності;

доступ до інформаційних ресурсів та комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

безпечні та нешкідливі умови праці;

інші права, що не суперечать законодавству України.

  • Педагогічні працівники зобов’язані:

додержуватися установчих документів та правила внутрішнього розпорядку ЗАКЛАДУ, виконувати свої посадові обов’язки;

дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінацї за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

  • Педагогічні та інші працівники ЗАКЛАДУ приймаються на роботу

 директором.

Працівники ЗАКЛАДУ несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

Атестація педагогічних працівників ЗАКЛАДУ є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до нормативних документів.

Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників ЗАКЛАДУ регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього  розпорядку.

Працівники ЗАКЛАДУ , які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно чинного законодавства.

VІІІ. УПРАВЛІННЯ ТА ГРОМАДСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЗАКЛАДОМ

 

Управління ЗАКЛАДОМ здійснюється його засновником.

Безпосереднє керівництво роботою ЗАКЛАДУ здійснює директор, який призначається та звільняється з посади засновником.

Керівник ЗАКЛАДУ:

–   відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

–   здійснює керівництво і контроль за діяльністю ЗАКЛАДУ;

–   діє від імені ЗАКЛАДУ, представляє його у всіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

–   розпоряджається в установленому порядку майном і коштами  ЗАКЛАДУ і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

–   приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ЗАКЛАДУ;

–   видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

–   контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

–   затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

–   забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

–   підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

–   щороку звітує про освітню та фінансово-господарську діяльність ЗАКЛАДУ на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

Колегіальним постійно діючим органом управління ЗАКЛАДОМ є педагогічна рада, повноваження якої визначаються установчими документами. До складу педагогічної ради закладу ЗАКЛАДУ входять усі педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти, можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти. На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу. Головою педагогічної ради є його директор. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада ЗАКЛАДУ:

схвалює освітню програму, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у ЗАКЛАДІ;

визначає план роботи ЗАКЛАДУ та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

визначає шляхи співпраці ЗАКЛАДУ з сім’єю;

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації ЗАКЛАДУ;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами ЗАКЛАДУ до її повноважень.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб ЗАКЛАДУ. Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 3-х – 4-х на рік.

Рішення педагогічної ради ЗАКЛАДУ вводяться в дію рішеннями керівника.

8.6. У ЗАКЛАДІ можуть діяти:

органи самоврядування працівників;

органи батьківського самоврядування;

інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ЗАКЛАДУ є загальні збори (конференція) колективу.

Загальні збори (конференція) заслуховують звіти керівника з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання освітньої і фінансово-господарської діяльності ЗАКЛАДУ.

Загальні збори колективу та батьків або осіб, які їх замінюють скликаються не рідше одного разу на рік. Термін їх повноважень становить один рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

приймають Статут, зміни і доповнення;

обирають раду ЗАКЛАДУ, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

заслуховують звіт керівника ЗАКЛАДУ, голови ради ЗАКЛАДУ з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

розглядають питання освітньої та фінансово-господарської діяльності ЗАКЛАДУ;

затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ЗАКЛАДУ.

  • У період між загальними зборами діє рада ЗАКЛАДУ.

Кількість засідань ради визначаються за потребою.

Засідання ради ЗАКЛАДУ є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада ЗАКЛАДУ організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету ЗАКЛАДУ, може створювати благодійний фонд, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освіти процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

У ЗАКЛАДІ може діяти піклувальна рада. Рада  формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи ЗАКЛАДУ.

ІХ. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Матеріально-технічна база ЗАКЛАДУ включає: будівлі, споруди, землю, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі ЗАКЛАДУ.

9.2. ЗАКЛАД відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. Вимоги до матеріально-технічної бази ЗАКЛАДУ визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також примірними переліками матеріально – технічного оснащення ЗАКЛАДУ, ігрового, навчально-дидактичного обладнання.

9.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ЗАКЛАДУ проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані ЗАКЛАДУ внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

X. ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ

 

10.1. ЗАКЛАД формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про    свою діяльність та оприлюднює на своєму веб-сайті таку інформацію:

– статут ЗАКЛАДУ;

– кадровий склад;

– освітні програми, що реалізуються в ЗАКЛАДІ, та перелік освітніх     компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

– територія обслуговування, закріплена за ЗАКЛАДОМ його засновником;

– мова освітнього процесу;

– наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх  заміщення (у разі його проведення);

– матеріально-технічне забезпечення;

– результати моніторингу якості освіти;

– річний звіт про діяльність ЗАКЛАДУ;

– правила прийому до ЗАКЛАДУ;

– інша інформація, що оприлюднюється за рішенням ЗАКЛАДУ;

– умови доступності для провадження освітньої діяльності для дітей з особливими освітніми потребами;

– інша інформація, що оприлюднюється за рішенням ЗАКЛАДУ або на  вимогу законодавства.

10.2. ЗАКЛАД зобов’язаний оприлюднювати на веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

XI. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ)

11.1. Державний нагляд (контроль) здійснюється відповідно до Закону    України “Про освіту”.

11.2. Інституційний аудит ЗАКЛАДУ є єдиним плановим заходом, що проводиться не частіше одного разу на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освітньої діяльності.

11.3. За результатами проведення інституційного аудиту надається: висновок про якість освітньої діяльності, внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також рекомендації щодо вдосконалення освітньої діяльності.

11.4. Зміст, форми та періодичність нагляду, не пов’язаного з освітньою діяльністю, встановлюється засновником ЗАКЛАДУ.

11.5. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайті ЗАКЛАДУ.

ХІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

12.1. Фінансово-господарська діяльність ЗАКЛАДУ здійснюється відповідно до Закону України “Про освіту”, законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-правових актів.

12.2.Утримання та розвиток матеріально-технічної бази ЗАКЛАДУ фінансується за рахунок коштів засновника.

12.3. Джерелами фінансування ЗАКЛАДУ можуть бути кошти:

– державного та місцевих бюджетів;

– батьків або осіб, які їх замінюють;

– добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних  осіб;

– інші кошти, не заборонені чинним законодавством.

12.4. ЗАКЛАД може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник ЗАКЛАДУ має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

12.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в ЗАКЛАДІ визначається керівником, відповідно до законодавства. За рішенням керівника бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно, або через централізовану бухгалтерію.

12.6. Статистична звітність про діяльність ЗАКЛАДУ здійснюється відповідно до законодавства.

12.7. Штатні розписи ЗАКЛАДУ встановлюються відповідним органом управління освітою на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади.

XIII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

13.1. ЗАКЛАД має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління у сфері освіти та закладами освіти інших країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

13.2. Міжнародна академічна мобільність педагогічних працівників реалізується шляхом їх участі у програмах двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну педагогічних працівників.

13.3.  За педагогічними працівниками ЗАКЛАДУ, які беруть участь у програмах міжнародного обміну, зберігається місце роботи без збереження заробітної плати.

XIV. УТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЗАКЛАДУ

14.1.Створення, реорганізація і ліквідація ЗАКЛАДУ незалежно від підпорядкування, типу і форми власності здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

14.2. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну) типу ЗАКЛАДУ приймає його засновник. Засновник не має права безпідставно ліквідувати його, зменшувати в ньому площу території, кількість груп, а також здавати в оренду приміщення (будівлі).

14.3. Вивільнені приміщення ЗАКЛАДУ використовуються виключно для роботи з дітьми.

14.4. Майно, яке є державною або комунальною власністю (земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання тощо), придбання чи відокремлення якого призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно для роботи з дітьми.

 

 

Постанова від 24 березня 2021 р. № 305 “Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку”

http://постанова

Статут

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі -ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД) створено на базі діючого ясел-садка «Золотий ключик» ВАТ «Оріана», переданого у власність територіальної громади міста Калуша згідно рішення виконкому Калуської міської ради №17 від 18 січня 2000 року.

1.2.Юридична адреса ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:
77300
провулок Шкільний 4
м. Калуш
Івано-Франківської області
телефон6-64-32
Ідентифікаційний код 26386054

1.3. Засновник ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ – Калуська міська рада( код ЄДРПОУ 33578261). Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4.ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), Конвенцією ООН про права дитини, іншими нормативно-правовим актами, власним статутом.

1.5.ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД є юридичною особою і діє на підставі статуту, який затверджується засновником за погодженням з відповідним органом управління освітою і реєструється місцевим органом виконавчої влади,має печатку і штамп встановленого зразка,бланки з власними реквізитами,реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства(для комунальних закладів),рахунки в банках.

1.6.Головною метою ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ є:
– забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти;
– задоволення потреб громадян у нагляді,догляді та оздоровленні дітей;
– створення умов для фізичного ,розумового і духовного розвитку.

1.7.Діяльність ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
– збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;
– формування їх особистості,розвиток творчих здібностей та нахилів;
– забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
Свої завдання ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД реалізує в тісній взаємодії із сім’єю.

1.8.ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

1.9.ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за :
– реалізацію головних завдань дошкільної освіти ,визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
– забезпечення рівня освіти у межах державних вимог до її змісту,рівня і обсягу;
– дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10.Взаємовідносини між ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ з юридичними і фізичними особами визначаються угодами,що укладені між ними.

1.11.Повна назва: ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» Калуської міської ради Івано-Франківської області. Скорочена назва: ДНЗ (ЯСЛА-САДОК) «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК».

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

2.1.ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД розрахований на 220 місць.
Комплектування ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ визначається щорічно рішенням виконкому «Про затвердження фактичної мережі шкіл, дошкільних та позашкільних закладів управління освіти» на навчальний рік.

2.2.Групи можуть комплектуватися за віковими (одновікові,різновікові),сімейними (родинними) ознаками та відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.

2.3.У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ можуть функціонувати групи: загального розвитку, спеціальні, соціально-педагогічного патронату.

2.4.ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД має групи з:денним, цілодобовим, короткотривалим режимом (до 4-х годин, прогулянкові, групи вихідного дня), з продовженим режимом перебування дітей.

2.5. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється з 01 вересня поточного року.

2.6.Наповнюваність груп дітьми становить : І молодша (для дітей віком від 2-ох до 3-ох років) – 15 осіб; дошкільна (для дітей віком 3-ох до 6-ти) – 20 осіб;
різновікова – 15 осіб;змішаного типу – 15 осіб; короткотривала до 10 осіб, в оздоровчий період – до 15 осіб. Засновник може встановлювати меншу від
нормативів наповнюваність груп.

2.7.Прийом дітей в ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД здійснюється керівником протягом календарного року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності місця.

2.8.Для зарахування дитини у ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД необхідно пред’явити:
– свідоцтво про народження дитини,
– медичну довідку про стан здоров’я,
– медичну довідку про епідеміологічне оточення,
– документи для встановлення батьківської плати,
– документи до зарахування в групу компенсуючого типу;
– заява батьків або осіб, які їх замінюють.

2.9.За дитиною зберігається місце в ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ комунальної форми власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх заміняють, а також і літній період (75 днів).

2.10.Відрахування дітей із ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ може здійснюватись за бажанням батьків або осіб,які їх замінюють;на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини,що виключає можливість її подальшого перебування у ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ;у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом одного місяця.

2.11.При відрахуванні дитини з ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ батьки або особи,які їх замінюють мають бути письмово повідомлені, не менш як за 10 календарних днів.

2.12.ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які не відвідують дошкільних закладів та надання консультаційної допомоги сім’ям.

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

3.1.ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин. Вихідні дні: субота , неділя, святкові тощо.

3.2.Щоденний графік роботи ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: – початок 7.30;
– закінчення роботи закладу 18.00.

3.3.Щоденний графік роботи груп ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: відповідає графіку установи.

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1.Навчальний рік у ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ проводиться оздоровлення дітей.

4.2.ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД здійснює свою діяльність відповідно до річного плану,який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3.План роботи ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з управлінням освіти Калуської міської ради.
План роботи ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ на оздоровчий період погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою – санепідемстанцією.

4.4.У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5.Навчально-виховний процес у ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ здійснюється за програмами, затвердженими і рекомендованими Міністерством освіти і науки України.
У спеціальних групах за окремими програмами і методиками розробленими на основі державної базової програми та затвердженими в установленому порядку.

4.6.З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості природних нахилів та здібностей дітей ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД може організовувати освітній процес за такими пріоритетними напрямами: художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо.

4.7.ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД може надавати додаткові освітні послуги: платні або безплатні відповідно до запитів батьків.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється на тендерній основі відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм.

5.2. У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ встановлено трьохразове харчування дітей.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на керівника ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ та медичних працівників.

VІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ В ДОШКІЛЬНО-МУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1. Медичне обслуговування дітей ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ здійснюється медичним персоналом дошкільного закладу та медичним персоналом дитячої поліклініки.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ є: діти дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються форми матеріального та морального заохочення згідно колективного договору.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
– безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання та навчання;
– захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоду її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
– захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
– здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
– звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
– брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
– відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.
Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:
– своєчасно вносити плату за харчування дитини в ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ у встановленому порядку;
– своєчасно повідомляти ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД про можливість відсутності або хвороби дитини;
– слідкувати за станом здоров’я дитини;
– інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:
– на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
– брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
– на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах, тощо;
– проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
– вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
– на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
– об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
– на захист професійної честі та власної гідності;
– інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:
– виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
– дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
– забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації чи дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
– брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загально-політичної культури;
– виконувати накази та розпорядження керівництва;
– інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ директором.

7.10. Працівники ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні медичні огляди.

7.12. Педагогічні працівники ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ підлягають атестації, яка здійснюється, як правило один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

7.14. Працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

VІІІ. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1. Управління ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ здійснюється його засновником.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ здійснює директор, який призначається та звільняється з посади засновником.
Керівник дошкільного закладу:
– відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
– здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
– діє від імені ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, представляє його у всіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
– розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
– приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;
– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
– затверджує штатний розклад за погодженням із управлінням освіти Калуської міської ради;
– контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
– затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
– забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
– контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
– підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
– організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
– щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ на загальних зборах ( конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ – педагогічна рада.
До складу педагогічної ради входять: керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є директор ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.
Педагогічна рада закладу:
– розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
– організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
– приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.
Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.
Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 3 – 4-х на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ є загальні збори закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.
Кількість учасників загальних зборів від працівників ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ та батьків становить не менше 2/3.Термін їх повноважень становить один рік.
Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Загальні збори:
– приймають Статут, зміни і доповнення;
– обирають раду ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
– заслуховують звіт керівника ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, голови ради ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
– розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;
– затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

8.5. У період між загальними зборами діє рада ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.
Кількість засідань ради визначаються за потребою.
Засідання ради ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, батьки, засновники, спонсори та інші).
Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, може створювати благодійний фонд, який діє за власним статутом, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6. У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.
Піклувальна рада (у складі 7-15 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.
Основними завданнями піклувальної ради є:
– співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ;
– сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;
– сприяння залученню додаткових джерел фінансування ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;
– сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
– організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;
– стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
– всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ;
– сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

ІХ. МАЙНОДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ переведено в оперативне управління будівлю (свідоцтво про право власності на нерухоме майно – серія САЕ№012468 від 29.11.2011 р.), споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики а також передано в постійне користування земельну ділянку (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права(право постійного користування земельною ділянкою) – серія ЕАІ №1268644 від 06.09.2013 р.).
Х. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Джерелами фінансування ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ є кошти:
– засновника (власника);
– відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
– батьків або осіб, які їх замінюють;
– добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
– інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням з управлінням освіти має право:
– придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
– отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

10.3. Статистична звітність про діяльність ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення бухгалтерського обліку у ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ визначається керівником закладу відповідно до законодавства. За рішенням керівника закладу бухгалтерський облік в ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ може здійснюватися через централізовану бухгалтерію або самостійно.

ХІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Основною формою контролю за діяльністю ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ є державна атестація, що проводиться один раз на десять років, у порядку встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

11.2. Контроль за дотриманням ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти Калуської міської ради.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом встановлюється засновником ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

Нормативний портфель

Закони України: