Без категорії

3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю.

    Напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю  вихованці  старшої групи з інклюзивним навчанням “Джмелик” завітали до Калуського ІРЦ. Фахівці закладу провели заняття “Усі діти рівні”, з використанням різноманітних вправ та цікавих ігор, під час яких дошкільнята мали змогу відчути проблеми інших та вчилися допомагати їм.

Статут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – ЗАКЛАД) є правонаступником ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЕЛ-САДКА) «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  та знаходиться у комунальній власності Калуської міської ради.

Повна назва ЗАКЛАДУ: ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ; скорочена назва: ЗДО (ЯСЛА-САДОК) «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК».

Юридична адреса ЗАКЛАДУ:

провулок Шкільний  4

м. Калуш

Івано-Франківської області

77300

тел. 6-64-32

код ЄДРПОУ – 26386054

електронна адреса : 26386054@mail.gov.ua

Засновник ЗАКЛАДУ – Калуська міська рада.

Юридична адреса:

вулиця Івана Франка 1

м. Калуш

Івано-Франківська область

77300

код ЄДРПОУ 33578261

Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування ЗАКЛАДУ, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

ЗАКЛАД в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»; Положенням про заклад дошкільної освіти (далі – Положення), Конвенцією ООН про права дитини, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

ЗАКЛАД є юридичною особою і діє на підставі статуту, який затверджується засновником, реєструється місцевим органом виконавчої влади, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, може мати рахунки в банках.

Головною метою ЗАКЛАДУ є:

забезпечення реалізації права дитини,  у тому числі дитини з особливими освітніми потребами, на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти; задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей; створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність ЗАКЛАДУ направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

– збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

– виховання любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

– формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

– виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

– здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

1.9. Принципами дошкільної освіти є:

– доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти;

– рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;

– єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей;

– єдність виховних впливів сім’ї і закладу дошкільної освіти;

– наступність і перспективність між дошкільною та початковою загальною освітою;

– світський характер дошкільної освіти;

– особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини;

– демократизація та гуманізація педагогічного процесу;

– відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям розвитку та стану здоров’я дитини дошкільного віку;

– інші принципи, визначені Законом України «Про освіту».

1.10. Повноваження ЗАКЛАДУ:

– задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;

– забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

– створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

– формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

– сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;

– здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю;

– є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;

– планує свою діяльність та формує стратегію розвитку закладу;

– формує освітню програму закладу;}

– забезпечує добір і розстановку кадрів;

– відповідно до установчих документів утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи (групи);

додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

– здійснює інші повноваження відповідно до статуту.

1.11. ЗАКЛАД здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку.

1.12  У ЗАКЛАДІ незалежно від підпорядкування, типу і форми власності не допускаються створення і діяльність організаційних структур, політичних партій та релігійних організацій.

1.13. ЗАКЛАД самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої законодавством України  та власним  статутом.

1.14ЗАКЛАД несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

– реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом   України «Про дошкільну освіту»;

– забезпечення рівня освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня     і обсягу;

-дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

Взаємовідносини між ЗАКЛАДОМ з юридичними і фізичними особами визначається угодами, що укладені між ними.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають дошкільну освіту в порядку, встановленому для громадян України.

Свої завдання ЗАКЛАД реалізує в тісній взаємодії з сім’єю.

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ 

ЗАКЛАД розрахований на 220 місць.

Комплектування ЗАКЛАДУ визначається щорічно рішенням виконкому.

Групи можуть комплектуватися за віковими (одновікові, різновікові), сімейними (родинними) ознаками.

Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у ЗАКЛАДІ.

У ЗАКЛАДІ можуть функціонувати групи:

загального розвитку;

компенсуючого типу(спеціальні);

інклюзивні;

сімейні.

ЗАКЛАД може мати групи з: денним, цілодобовим, короткотривалим (до 4 годин утримання, в т.ч. прогулянкові, чергові у вечірні і нічні години, вихідні і святкові дні) режимом перебування дітей.

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється з 1 вересня поточного року.

Наповнюваність груп дітьми становить:

для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;

для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;

різновікові – до 15 осіб;

з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей – до 10 осіб;

інклюзивні –не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами;

в оздоровчий період – до 15 осіб;

спеціальні відповідно до нормативів.

Засновник (засновники) може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у ЗАКЛАДІ.

Прийом дітей в ЗАКЛАД здійснюється директором протягом календарного року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють.

Порядок зарахування, відрахування та переведення вихованців до ЗАКЛАДУ визначається Положенням про заклад дошкільної освіти.

Для зарахування дитини у ЗАКЛАД необхідно надати:

заяву батьків або осіб, які їх замінюють;

свідоцтво про народження дитини (копію);

медичну довідку про стан здоров’я дитини із висновком на право відвідування закладу;

медичну довідку про епідеміологічне оточення;

документи для зарахування до групи компенсуючого типу;

документи для зарахування до інклюзивної групи;

документи для встановлення пільг на харчування;

копія карти профілактичних щеплень, з проведеною вакцинацією, згідно календаря щеплень.

  • За дитиною зберігається місце в ЗАКЛАДІ у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).
  • Відрахування дітей із ЗАКЛАДУ може здійснюватись: за бажанням батьків або осіб, які їх заміняють; на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в ЗАКЛАДІ цього типу; у разі несплати батьками або особами, що їх замінюють, плати за харчування дитини протягом одного місяця, тривалої відсутності без поважних причин.
  • При відрахуванні дитини з ЗАКЛАДУ батьки або особи, що їх замінюють, мають бути повідомлені  не менше, як за 10 календарних днів.
  • Діти з особливими освітніми потребами можуть перебувати до семи (восьми) років у спеціальних групах та інклюзивних групах ЗАКЛАДУ.

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

3.1. Режим роботи ЗАКЛАДУ, тривалості перебування в ньому дітей встановлюються його засновником відповідно до законодавства України, за погодженням з відповідними органами управління освітою та відповідними органами управління охорони здоров’я.

За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у ЗАКЛАДІ може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні.

ЗАКЛАД працює за п’ятиденним робочим тижнем, протягом 10,5 годин.

Щоденний графік роботи ЗАКЛАДУ:

початок роботи – 7.30 годин.

закінчення роботи – 18.00 годин

  • Щоденний графік роботи груп відповідає графіку роботи ЗАКЛАДУ

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Навчальний рік у ЗАКЛАДІ починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня у ЗАКЛАДІ оздоровчий період.

ЗАКЛАД здійснює свою діяльність відповідно до освітньої програми.

Освітня програма має містити:

загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;

перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;

форми організації освітнього процесу;

опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

інші освітні компоненти (за рішенням ЗАКЛАДУ).

  • Зміст освітньої програми повинен передбачати:

формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

4.5. Освітня програма схвалюється педагогічною радою ЗАКЛАДУ та  затверджується його керівником.

4.6.   Освітня програма, що розробляється на основі типових освітніх програм,  не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.

4.7. Освітня програма має передбачати набуття дитиною компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

4.8.  На основі освітньої програми ЗАКЛАД складає та затверджує план роботи, що конкретизує організацію освітнього процесу.

4.9. Запровадження експериментальних освітніх програм можливе лише за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

4.10.Здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Базового компонента дошкільної освіти центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

4.11. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти щодо дітей з особливими освітніми потребами забезпечується з урахуванням їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можливостей та у тій формі, яка для кожної особистості є найбільш оптимальною.

4.12. За рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру та письмовою заявою батьків або осіб, які їх замінюють, заклад дошкільної освіти забезпечує доступ до освітнього процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами. Асистент дитини з особливими освітніми потребами проходить медичний огляд відповідно до вимог законодавства.

4.13. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та ЗАКЛАДОМ у межах гранично допустимого навантаження дитини.

4.14. Діяльність ЗАКЛАДУ регламентується планом роботи, який складається, як правило, на навчальний рік та оздоровчий період.

4.15. План роботи ЗАКЛАДУ незалежно від типу та форми власності затверджується керівником закладу.

4.16. Мовою освітнього процесу в ЗАКЛАДІ є українська мова.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

5.1. Натуральний набір продуктів для харчування дітей дошкільного віку визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

5.2. У ЗАКЛАДІ встановлено триразове харчування дітей.

5.3.Контроль і державний нагляд за якістю харчування у ЗАКЛАДІ покладаються на засновника ЗАКЛАДУ, відповідні органи управління охорони здоров’я та відповідні органи управління освітою.

5.4. Контроль за організацією та якістю харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на керівника ЗАКЛАДУ та медичних працівників.

5.5.Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у ЗАКЛАДІ у розмірах, визначених органом місцевого самоврядування.

5.6. Пільгові умови оплати харчування дітей у ЗАКЛАДІ для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

VІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ  

6.1. У ЗАКЛАДІ діти забезпечуються постійним медичним обслуговуванням на

безоплатній основі, що здійснюється медичними працівниками, які входить до штату ЗАКЛАДУ або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.2. Органи охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом з органом управління освітою здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у ЗАКЛАДІ, щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров’я.

6.3. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням; дотриманням протиепідемічних заходів, санітарно-гігієнічних норм та правил; режимом та якістю харчування.

VІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками освітнього процесу у ЗАКЛАДІ є: вихованці, директор, вихователі, педагогічні працівники, асистенти дітей з особливими освітніми потребами, помічники вихователів,  медичний  працівник, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

За успіхи у роботі встановлюється форми матеріального та морального заохочення згідно колективного договору.

Дитина у сфері дошкільної освіти має право на:

безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання та навчання;

захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

здоровий спосіб життя.

  • Права батьків або осіб, які їх замінюють:

–  вибирати форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування ЗАКЛАДУ;

– звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

– бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента дитини.

 7.5.    Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:

– виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних,

 культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

– забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

– поважати гідність дитини;

– виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

– своєчасно вносити плату за харчування дитини в ЗАКЛАДІ у встановленому порядку;

– сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у ЗАКЛАДІ та інших освітніх закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

– відвідування дитиною ЗАКЛАДУ не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі;

– батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

7.6. На посаду педагогічного працівника ЗАКЛАДУ приймається особа, з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в ЗАКЛАДІ.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Педагогічні працівники мають право:

на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

брати участь у роботі органів самоврядування ЗАКЛАДУ;

на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах, тощо;

проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

на захист професійної честі та власної гідності;

доступ до інформаційних ресурсів та комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

безпечні та нешкідливі умови праці;

інші права, що не суперечать законодавству України.

  • Педагогічні працівники зобов’язані:

додержуватися установчих документів та правила внутрішнього розпорядку ЗАКЛАДУ, виконувати свої посадові обов’язки;

дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінацї за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

  • Педагогічні та інші працівники ЗАКЛАДУ приймаються на роботу

 директором.

Працівники ЗАКЛАДУ несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

Атестація педагогічних працівників ЗАКЛАДУ є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до нормативних документів.

Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників ЗАКЛАДУ регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього  розпорядку.

Працівники ЗАКЛАДУ , які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно чинного законодавства.

VІІІ. УПРАВЛІННЯ ТА ГРОМАДСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЗАКЛАДОМ

 

Управління ЗАКЛАДОМ здійснюється його засновником.

Безпосереднє керівництво роботою ЗАКЛАДУ здійснює директор, який призначається та звільняється з посади засновником.

Керівник ЗАКЛАДУ:

–   відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

–   здійснює керівництво і контроль за діяльністю ЗАКЛАДУ;

–   діє від імені ЗАКЛАДУ, представляє його у всіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

–   розпоряджається в установленому порядку майном і коштами  ЗАКЛАДУ і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

–   приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ЗАКЛАДУ;

–   видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

–   контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

–   затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

–   забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

–   підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

–   щороку звітує про освітню та фінансово-господарську діяльність ЗАКЛАДУ на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

Колегіальним постійно діючим органом управління ЗАКЛАДОМ є педагогічна рада, повноваження якої визначаються установчими документами. До складу педагогічної ради закладу ЗАКЛАДУ входять усі педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти, можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти. На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу. Головою педагогічної ради є його директор. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада ЗАКЛАДУ:

схвалює освітню програму, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у ЗАКЛАДІ;

визначає план роботи ЗАКЛАДУ та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

визначає шляхи співпраці ЗАКЛАДУ з сім’єю;

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації ЗАКЛАДУ;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами ЗАКЛАДУ до її повноважень.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб ЗАКЛАДУ. Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 3-х – 4-х на рік.

Рішення педагогічної ради ЗАКЛАДУ вводяться в дію рішеннями керівника.

8.6. У ЗАКЛАДІ можуть діяти:

органи самоврядування працівників;

органи батьківського самоврядування;

інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ЗАКЛАДУ є загальні збори (конференція) колективу.

Загальні збори (конференція) заслуховують звіти керівника з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання освітньої і фінансово-господарської діяльності ЗАКЛАДУ.

Загальні збори колективу та батьків або осіб, які їх замінюють скликаються не рідше одного разу на рік. Термін їх повноважень становить один рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

приймають Статут, зміни і доповнення;

обирають раду ЗАКЛАДУ, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

заслуховують звіт керівника ЗАКЛАДУ, голови ради ЗАКЛАДУ з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

розглядають питання освітньої та фінансово-господарської діяльності ЗАКЛАДУ;

затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ЗАКЛАДУ.

  • У період між загальними зборами діє рада ЗАКЛАДУ.

Кількість засідань ради визначаються за потребою.

Засідання ради ЗАКЛАДУ є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада ЗАКЛАДУ організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету ЗАКЛАДУ, може створювати благодійний фонд, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освіти процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

У ЗАКЛАДІ може діяти піклувальна рада. Рада  формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи ЗАКЛАДУ.

ІХ. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Матеріально-технічна база ЗАКЛАДУ включає: будівлі, споруди, землю, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі ЗАКЛАДУ.

9.2. ЗАКЛАД відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. Вимоги до матеріально-технічної бази ЗАКЛАДУ визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також примірними переліками матеріально – технічного оснащення ЗАКЛАДУ, ігрового, навчально-дидактичного обладнання.

9.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ЗАКЛАДУ проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані ЗАКЛАДУ внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

X. ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ

 

10.1. ЗАКЛАД формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про    свою діяльність та оприлюднює на своєму веб-сайті таку інформацію:

– статут ЗАКЛАДУ;

– кадровий склад;

– освітні програми, що реалізуються в ЗАКЛАДІ, та перелік освітніх     компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

– територія обслуговування, закріплена за ЗАКЛАДОМ його засновником;

– мова освітнього процесу;

– наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх  заміщення (у разі його проведення);

– матеріально-технічне забезпечення;

– результати моніторингу якості освіти;

– річний звіт про діяльність ЗАКЛАДУ;

– правила прийому до ЗАКЛАДУ;

– інша інформація, що оприлюднюється за рішенням ЗАКЛАДУ;

– умови доступності для провадження освітньої діяльності для дітей з особливими освітніми потребами;

– інша інформація, що оприлюднюється за рішенням ЗАКЛАДУ або на  вимогу законодавства.

10.2. ЗАКЛАД зобов’язаний оприлюднювати на веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

XI. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ)

11.1. Державний нагляд (контроль) здійснюється відповідно до Закону    України “Про освіту”.

11.2. Інституційний аудит ЗАКЛАДУ є єдиним плановим заходом, що проводиться не частіше одного разу на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освітньої діяльності.

11.3. За результатами проведення інституційного аудиту надається: висновок про якість освітньої діяльності, внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також рекомендації щодо вдосконалення освітньої діяльності.

11.4. Зміст, форми та періодичність нагляду, не пов’язаного з освітньою діяльністю, встановлюється засновником ЗАКЛАДУ.

11.5. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайті ЗАКЛАДУ.

ХІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

12.1. Фінансово-господарська діяльність ЗАКЛАДУ здійснюється відповідно до Закону України “Про освіту”, законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-правових актів.

12.2.Утримання та розвиток матеріально-технічної бази ЗАКЛАДУ фінансується за рахунок коштів засновника.

12.3. Джерелами фінансування ЗАКЛАДУ можуть бути кошти:

– державного та місцевих бюджетів;

– батьків або осіб, які їх замінюють;

– добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних  осіб;

– інші кошти, не заборонені чинним законодавством.

12.4. ЗАКЛАД може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник ЗАКЛАДУ має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

12.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в ЗАКЛАДІ визначається керівником, відповідно до законодавства. За рішенням керівника бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно, або через централізовану бухгалтерію.

12.6. Статистична звітність про діяльність ЗАКЛАДУ здійснюється відповідно до законодавства.

12.7. Штатні розписи ЗАКЛАДУ встановлюються відповідним органом управління освітою на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади.

XIII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

13.1. ЗАКЛАД має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління у сфері освіти та закладами освіти інших країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

13.2. Міжнародна академічна мобільність педагогічних працівників реалізується шляхом їх участі у програмах двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну педагогічних працівників.

13.3.  За педагогічними працівниками ЗАКЛАДУ, які беруть участь у програмах міжнародного обміну, зберігається місце роботи без збереження заробітної плати.

XIV. УТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЗАКЛАДУ

14.1.Створення, реорганізація і ліквідація ЗАКЛАДУ незалежно від підпорядкування, типу і форми власності здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

14.2. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну) типу ЗАКЛАДУ приймає його засновник. Засновник не має права безпідставно ліквідувати його, зменшувати в ньому площу території, кількість груп, а також здавати в оренду приміщення (будівлі).

14.3. Вивільнені приміщення ЗАКЛАДУ використовуються виключно для роботи з дітьми.

14.4. Майно, яке є державною або комунальною власністю (земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання тощо), придбання чи відокремлення якого призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно для роботи з дітьми.

 

 

Звіт керівника за 2021 рік

З В І Т

директора  закладу дошкільної освіти

(ясел-садка)  «Золотий ключик»

Тягур Лесі Ярославівни

 за 2020/2021 навчальний рік 

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю”.

Даний звіт – засіб забезпечення інформаційної відкритості та прозорості роботи нашого закладу.

МЕТА:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Головні завдання звіту:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Порядок денний:

 1. Вибори голови та секретаря зборів.
 2. Звіт директора.
 3. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).
 4. Голосування.

І. ПРОГРАМОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Проаналізувавши роботу,  закладу  дошкільної освіти (ясел-садка) «Золотий ключик» за 2020-2021 навчальний  рік, можна відмітити, що колектив закладу створював необхідні умови для охорони життя та зміцнення здоров’я дітей, їх повноцінного всебічного розвитку. Заклад  діє згідно з:

– основними положеннями Конституції України,

– Законом України «Про дошкільну освіту»,

–  Положенням «Про дошкільний навчальний заклад»,

– «Про охорону дитинства»,

–  Конвенцією «Про права дитини»,

– Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234),

–  Базового компоненту дошкільної освіти,

– Колективним договором між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом,

– Правил внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій,

– Статуту закладу,

– Плану роботи  закладу дошкільної освіти (ясел-садка) «Золотий ключик»  на 2020–2021 н. р ,

– за освітньою програмою для дітей «Українське дошкілля», та комплексною програмою розвитку, навчання і виховання «Соняшник».

Я, як директор, забезпечую:

– реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

– дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;

– у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу.

ІІ. ПАСПОРТ  ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Заклад освіти  Заклад  дошкільної освіти

(ясла-садок) «Золотий ключик» 

 Власність – комунальна.

Контакти    закладу дошкільної освіти 77300, Івано-франківська  область,

місто Калуш  провулок Шкільний, 4

Е-mail: 26386054@mail.gov.ua       

Телефон (03472) 6-64–32

Тип  закладу дошкільної освіти Загального розвитку
Прізвище, імʼя, по-батькові керівника  Тягур Леся Ярославівна
Рік побудови  1980 рік
Проектна потужність  190 місць
Ліцензійний обсяг  190 дитина
Мовний режим   українська
Режим роботи  закладу 10, 5 годинним перебуванням                             

Початок роботи – 7.30 год.,

кінець роботи –18.00 год.

З 01.02.2019 року діє чергова група

з 18.00 – 19.30 год.

Заклад працює за 5-денним режимом роботи 5днів (субота, неділя, святкові – вихідні)

Кількість груп,

кількість дітей за списком

10 груп (2 групи для дітей раннього віку

8 груп дошкільного віку) –  264 вихованців

Групи комплектуються переважно у червні-серпні, за віковими ознаками.  Черга відсутня.

Спеціальні, інклюзивні, санаторні групи 2 інклюзивні
Додаткові освітні послуги Англійська мова

Групові приміщення забезпечені необхідними меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

– музична  зала;

– фізкультурний зал;

– ресурсна кімната;

– методичний та медичний кабінет;

– ігрові та розвивальні осередки в кожній групі; 

– прогулянкові майданчики для кожної вікової групи з  павільонами.

– спортивний майданчик.

ІІІ.  КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Педагогічний процес у закладі дошкільної освіти (яслах-садку) «Золотий ключик»  забезпечують 29 кваліфікованих педагогів:

 • директор 1;
 • вихователь-методист 1;
 • інструктор з фізкультури 1;
 • практичний психолог 1;
 • музичний керівник 2;
 • керівник гуртка 1;
 • вихователь   20;
 • асистент вихователя 2.

Освітній рівень педагогів:

 • з повною вищою освітою – 19;
 • з неповною вищою освітою – 8;
 • з базовою вищою освітою – 1.

З  кваліфікаційною категорією:

 • спеціаліст вищої категорії – 5: Манюкова Л.І., Стрільчук Н.С., Феняк Г.В., Шлемкевич Н.В., Романів Н.Д.
 • спеціаліст І категорії – 5: Левченко О.П., Чигура С.М., Брич А.Й., Іваськів Н.І., Будзович Ю.І.
 • спеціаліст ІІ категорії – 6: Олексин С.М., Березовська Г.В.,Ляхович В.В., Третяк Т.Л., Васюнець А.М., Мельник І.В.
 • спеціаліст –3: Копійчук О.М., Пилип В.В., Худик Х.І.
 • посадовий оклад –9: Мазур М.М., Кирик Н.Й., Макарчук О.О., Лесюк С. М., Брич В.С., Борня С.Б., Рібун Н.В., Бичків З.Є., Качмарик Т.Р.

  Педагогічне звання «вихователь-методист» мають вихователь Стрільчук Н.С. та музичний керівник Феняк Г.В. Практичний психолог має звання – «практичний психолог-методист».

За результатами атестації 2021 року: вихователю Стрільчук Н.С. підтверджено відповідність посаді, що займає,  відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»та раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь-методист». Вихователям: Васюнець А.М., Третяк Т.Л. – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії». Вихователям: Брич А.Й., Чигура С.М., Іваськів Н.І., Будзович Ю.І. – присвоєно кваліфікаційнукатегорію «спеціаліст І категорії».

ЗДО (ясла-садок) «Золотий ключик» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.

ІV. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2020/2021 н.р.

Освітньо-виховний процес організовувався на основі Базового компонента  дошкільної освіти, чинних програм: програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», комплексної програми розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку «Соняшник», парціальної програми «Граючись вчимося. Англійська мова» (авт. Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.) та «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку», які забезпечують рівні стартові можливості  для дітей дошкільного віку.

Методична робота в ЗДО організовувалася згідно річного плану закладу.

Основною домінантою для педагогічного колективу ЗДО в 2020-2021 н.р. було: «Організація сучасного розвивального простору для формування повноцінної життєтворчої особистості дитини». Реалізація якої здійснювалася за допомогою таких завдань:

 1. Удосконалювати роботу по формуванню комунікативно-мовленнєвої компетенції дошкільників засобами сучасних інноваційних методів навчання.
 2. Продовжувати забезпечувати умови, сприятливі для виховання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами.
 3. Формувати екологічну свідомість, навички практичного життя , готовності до взаємодії з навколишнім світом в рамках сталого розвитку.
 4. Продовжувати розширювати та оновлювати зміст співпраці з родинами, забезпечувати відкритість роботи закладу через контент веб-сайту, спільнот в соціальній мережі Facebook.

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, педрадах, педагогічних годинах, тренінгах, на відкритих колективних переглядах, вивчались під час тематичного, вибіркового контролю тощо. Зокрема, проведено:

Педагогічний тренінг «Формування навичок економічного мислення та економічних уявлень»(вихователь-методист Манюкова Л.І., вихователі – Брич А.Й., Ляхович В.В.).

Творча гра«Літературне кафе» (вихователь-методист Манюкова Л.І.).

Семінари-практикуми:

 • «Інновації в розвитку мовлення дошкільників» (вихователь-методист Манюкова Л.І.);
 • Технологія використання схем-моделей за К.Крутій» (Чигура С.М., Лесюк С.М.);
 • «Дитячі страхи: виявляємо, вивчаємо, долаємо» (практичний психолог Шлемкевич Н.В.).

Педагогічні читання:

 • «Про безпеку дбаємо» (Іваськів Н.І., Березовська Г.В.),
 • «Математика для дошкільників»( вихователь-методист Манюкова Л.І., Борня С.Б., Стрільчук Н.С.).

Колективні перегляди:

 • Інтегроване заняття економічного змісту «Маленькі економчики» в середній групі (Брич А.Й.),
 • Інтегроване заняття мовленнєвого змісту «Мовленнєві витинанки» в старшій групі (Чигура С.М.).

Консультації згідно річного плану, зокрема:

– Теплі ранки у дружньому колі» (ранкові зустрічі-Васюнець А.М.);

–  Психологічне благополуччя дітей та дорослих, або як відновитися після тривалих «вихідних»(практичний психолог Шлемкевич Н.В.);

–  Літературні твори в роботі з особливими дітьми (Третяк Т.Л.);

–  Народні ігри для оздоровлення дитини (Брич В.С.);

–  Використання ІКТ-ігор у роботі з дітьми (Стрільчук Н.С.);

–  Разом граємо – звуки вимовляємо (Чигура С.М.) тощо.

Інформаційно-педагогічні години:

 • Про освітню Програму закладу;
 • Як організувати режимні моменти, пов’язані з харчуванням дошкільнят: правила для вихователя, правила для дитини?
 • Що спочатку – знання чи діяльність? або діємо практично;
 • Навпроти чи поряд? Як співпрацювати з батьками вихованців тощо.

Згідно спланованих основних завдань дошкільного закладу, протягом  навчального року, проведено такі педагогічні ради, як:

 • На порозі нового навчального року (серпень);
 • Формування екологічно, економічно й соціально доцільної поведінки дошкільників в контексті освіти для сталого розвитку (листопад);
 • Формування мовленнєвої компетентності дошкільників засобами інноваційних технологій (лютий);
 • Про сучасні аспекти взаємодії дитячого садка і сім’ї (травень).

Протягом року на базі ЗДО діяли гуртки, які сприяли розвитку у дітей творчих  та інтелектуальних здібностей. Зокрема:

– гурток англійської мови для дітей середнього та старшого дошкільного віку (керівник  Будзович Ю.І.);

– гурток «Пластилінові фантазії» (Левченко О.П.);

– театральна студія «Маленькі актори» (Романів Н.Д.);

– гурток «Від звука до букви» (Чигура С.М.);

–  гурток «Крок до зірок» (музично-естетичний напрямок – Феняк Г.В.)

–  гурток «Сходинки економіки» (Брич А.Й.);

–  гурток «Мовленнєві витинанки» (Іваськів Н.І.).

Дітям з ООП надавались додаткові послуги – корекційно-розвиткові заняття

логопеда та практичного психолога.

Для молодих педагогів протягом року діяв педагогічний клуб «Діалог» (керівник вихователь-методист Манюкова Л.І.).

В ЗДО сплановано та проведено огляд-конкурс на кращий дидактичний посібник еколого-економічного спрямування та на кращий осередок сюжетно-рольової гри.

Усі педагоги працювали над вдосконаленням своєї фахової майстерності шляхом самоосвіти, були активними учасниками в різноманітних формах роботи в закладі.

З метою висвітлення  роботи дошкільного закладу постійно поновлювалася інформація на сайті дошкільного закладу та на сторінці у фейсбуці, у батьківських вайбер-групах.

  З метою свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і  в умовах надзвичайних ситуацій, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, правил пожежної безпеки в  ЗДО, в листопаді 2020 року та в квітні 2021 року був організований та проведений  Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності дитини. Під час підготовки та проведення тижнів в закладі у всіх вікових групах проведено цикл бесід, занять, моделювання ігрових ситуацій, екскурсії, зустрічі з оперативно-рятувальною службою, індивідуальна робота з дітьми, рольові та дидактичні ігри, спрямовані на формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя, правил безпечної поведінки у надзвичайних ситуаціях згідно плану заходів, тематики днів.

Проведення усіх заходів, які відбувалися у ЗДО протягом 2020-2021 р.  висвітлено на сайті закладу.

V. РОБОТА МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснюють сестра медична старша Гаврилів Л.І.. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо – профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей : групи раннього віку – 1 раз у місяць, садові групи – 1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із медичним персоналом закладу по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізвиховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, організація фізичних занять на  свіжому повітрі.

Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ЗДО.

Аналіз захворювання проводиться на основі даних річного статистичного звіту, який складається на основі медичної документації, яка ведеться щоденно. На кожну дитину в групі ведеться лист здоров’я.

Аналіз стану захворюваності дітей за 2020 рік

Кількість дітей Простудні захворювання Інфекційні захворювання Інші захворювання
Ясла  (47) 7 2 17
Сад (217) 33 4 48
Всього (264) 40 6 65

Під особливим контролем температурний режим приміщень.

                      VІ.   ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ЗДО

Впроваджено систему аналізу небезпечних чинників та критичних точок контролю (НАССР). Працівниками держпродспоживслужби розроблено паспорт харчоблоку закладу освіти, згідно якого поетапно здійснюється покращення його санітарно-технічного стану.

На належному рівні проводилась робота щодо дотримання вимог Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.        Протягом року директор закладу, сестра медична старша та вихователь-методист здійснювали систематичний контроль за організацією харчування. В ЗДО ведеться систематична і планомірна робота, зокрема: організовано безпечне і якісне харчування дітей (замовлення і прийняття безпечних і якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології приготування страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку); харчування здійснюється згідно з двотижневим меню (на зиму-осінь, літо-весну ); щодня на кожний наступний день відповідно до наявності продуктів харчування та з урахуванням примірного двотижневого меню, картотеки страв складається меню-розкладка  відповідно до затверджених норм харчування. Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку держпродслужби.

Аналіз виконання фізіологічних норм харчування довів, що  в цілому виконання норм за основними  продуктами витримується. За такими показниками як хліб, крупи, масло вершкове, яйце, овочі, картопля, цукор, сметана  показники стабільні, виконуються майже стовідсотково.

Робота з організації харчування дітей ЗДО здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», N 202/165, 26.02.2013.

Усі продукти харчування, що надходять до ЗДО  відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ЗДО є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби – корекція харчування.

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Старша медична сестра веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів.

Згідно рішення Калуської міської ради від  22.12.2020 року № 278 вартість харчування з 01.01.2021 року становить:

– в розмірі 35 грн. (батьківська плата – 24,50 грн. (70 %); міський бюджет – 10,50 грн. (30%)) за одне відвідування у групах передшкільного віку (для дітей віком від 3 до 6 років);

–   в розмірі 24 грн. (батьківська плата – 16,80 грн. (70 %); міський бюджет – 7,20 грн. (30 %)) за одне відвідування у групах раннього віку (для дітей віком від 2 до 3 років).

В закладі дошкільної освіти станом на 01.05.2021 року безкоштовною пільговою оплатою за перебування дитини в дитячому садку користуються 22 дітей ( 9 – малозабезпечених, 10 – діти учасників АТО, діти з інвалідністю – 3), 50% – 26 дітей з багатодітних сімей.

Питанню якісного харчування приділяється особлива увага. Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється директором ЗДО. В закладі діє Рада з харчування, яка щомісяця питання організації харчування розглядає в розширеному аспекті.

В ЗДО організований контроль заякістю продуктів харчування, що надходять. Усі продукти харчування, що надходять до ЗДО, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Прийом продуктів від постачальників, аналіз стану проводиться в присутності директора, медичної сестри старшої.

Періодичний контроль проводять працівники держпродспоживслужби,  управління освіти.

У закладі  наявні накази про організацію харчування, бракераж, безпеку, про дотримання норм харчування. Постійно здійснюється контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.

За результатами перевірок держпродспоживслужби  грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Педагоги  постійно формують  у дітей трудові та  культурно-гігієнічні навички, вивчають правила поведінки за столом , вчать користуватись столовими приборами (виделки, ножі в старших групах).

VIІ.  СИСТЕМА РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ЗДО якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період не  зафіксовано випадки  травмування дитини під час освітньо-виховного процесу. В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці. Регулярно проводилися інструктажі з техніки безпеки. Також, вихователями усіх вікових груп планувалася і проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності. На нарадах при керівнику ЗДО  були розглянуті питання щодо попередження дитячого травматизму; започаткована фонотека дидактичних ігор для кожної вікової групи, що сприяють закріпленню у дітей поведінки в екстремальних ситуаціях.

VIІІ. РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗДО

Найбільш складним та відповідальним напрямком у роботі директора є збереження, зміцнення та розвиток  матеріальної бази ЗДО. Для забезпечення потреб дітей гнучко, варіативно використовувати розвивальний простір, виявляти свої інтереси, займатися улюбленими справами, вихователі постійно трансформують оснащення осередків розвитку: ігрові зони, куточки самостійної художньої діяльності, книги, природи, розвиваючих ігор, чергових тощо. Разом з тим тематичні куточки оформлені та наповнені матеріалами, посібниками та іграшками не в достатньому обсязі, що не дозволяє повністю задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити навчально-виховний процес диференційованим. Також не повністю реалізовуються принципи особистісно-орієнтованої побудови розвивального середовище, визначені в Концепції дошкільного виховання. Саме тому, педагогічний колектив продовжує працювати над створенням розвивального предметно-ігрового середовища.

Використання  коштів  для  розвитку та  зміцнення  матеріально-технічної  бази ДНЗ  (ясел – садка)  «Золотий ключик» в 2020 – 2021 н.р.:

 

№ з/п Найменування Сума  (Загальний фонд)
1. Посуд 1780,00
2. Бойлер, електроконвектор 4776,70
3. Миючі 6216,00
4. Тюль 8742,00
5. Канцтовари 1725,00
6. Бензин, масло 370,00
7. Господарські  товари 3312,00
8. Двері (3шт.) +1 21110,00
9. Меблі 31160,00
10. Електронні журнали 4452,00
11. Єврорубероїд 2800,00
12. Аварійні світильники 606,60
13. Світильники 1295,00
14. М’який інвентар (ковдра) 13000,00
15. Розвиваючі ігри (інклюзія) 3 243,00
16. Новорічні подарунки 13362,00
17. Ремонтні матеріали 36557,90
18. Лінолеум 5220,00
19. Рем.матеріали тепла у дит.групі 24658,00
20. Іграшки (ресурсна кімната) 1705,92

В закладі було здійснено наступні заходи:

 • капітальний ремонт (асфальтування доріжок);
 • поточний ремонт (уклададання плитки в підсобних приміщеннях харчоблоку);
 • поточний ремонт музичного залу;
 • поточний ремонт групових приміщень, кабінетів, коридорів.

Проте поряд з позитивними здобутками існують питання, які потребують подальшого відпрацювання.  Необхідно здійснити:

 • заміна огорожі;
 • капітальний ремонт системи опалення;
 • капітальний ремонт групових приміщень та спалень;
 • завершити ремонт системи водопостачання та водовідведення;
 • капітальний ремонт пральні;
 • заміна покриття 2-ох павільйонів на ігрових майданчиках.

Колектив ЗДО спрямовує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості. За підсумками роботи колективу під час   навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.Вдячна за увагу та підтримку!

 

 

День захисника України

З нагоди Свята козацтва та захисника України в ЗДО проведено фізкультурно-музичну розвагу “Як козаки картоплю врятували”(старша група “Віночок”,вихователь Брич А.Й.; інструктор з фізкультури Брич В.С.,керівник музичний Феняк Г.В.). Святкова атмосфера, оформлення залу, цікаві ігри-змагання, вміло підібраний репертуар – все сприяло вихованню у дітей козацького духу, патріотичних почуттів, любові до рідної України.

Постанова від 24 березня 2021 р. № 305 “Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку”

http://постанова

Фінансовий звіт за липень 2021р.

Основний фонд та спец фонд

№ з/п Код Найменування Сума  (Загальний фонд) Сума (Спец фонд) Сума (бюджет розвитку)
1 2111 Заробітна плата 433266,35    
2  

2120

Нарахування на заробітну плату 90241,26    
3 2230 Харчування 25811,53 25811,63  
4 2210 столи 6144,00    
5 2210 Рушники паперові 1632,00    
6 2210 посуд 4635,00    
7 2210 Коц напівшерсть 4500,00    
8 2210 миючі 1426,00    
9 2240 Проведення дезробіт 503,85    
10 2240 ТО вогнегасників 279,00    
11 2240 Ремонт компютера(бухгалтерія)   1575,00  
12 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2073,74    
13 2273 Оплата електроенергії 1212,71    
14 2275 Вивіз сміття 166,60    

Фінансовий звіт за травень 2021 р.

Основний фонд та спец фонд

№ з/п Код Найменування Сума  (Загальний фонд) Сума (Спец фонд) Сума (бюджет розвитку)
1 2111 Заробітна плата 530669,92    
2 2120 Нарахування на заробітну плату 111008,09    
3 2230 Харчування 37704,27 37704,37  
4 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 7251,85    
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 503,85    
6 2271 Оплата теплопостачання 124885,21    
7 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 9124,27    
8 2273 Оплата електроенергії 22697,64    
9 2111 Інклюзивне навчання заробітна плата 1727,79    
10 2120 Інклюзивне навчання  нарахування на заробітну плату 311,57    

 

Фінансовий звіт за квітень 2021 р.

Основний фонд та спец фонд

№ з/п Код Найменування Сума  (Загальний фонд) Сума (Спец фонд) Сума(бюджет розвитку)
1 2111 Заробітна плата 449536,50    
2 2120 Нарахування на заробітну плату 105278,29    
3 2230 Харчування 37169,88 37170,07  
4 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 16749,00    
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5309,85    
6 2271 Оплата теплопостачання    
7 2272 Оплата водопостачання та водовідведення    
8 2273 Оплата електроенергії 3108,53    
9 2275 Оплата ін. комунальних послуг (вивезення сміття) 650,44    
10 2800 Інші видатки 192,71  

 

 

 

 

З В І Т керівника 2020р.

                                                                           З В І Т                                                                   керівника дошкільного навчального   закладу                                                  (ясел-садка) «Золотий ключик»                                                                                    Тягур Лесі Ярославівни                                                                       перед педагогічним колективом та громадськістю                                                                 за 2019 – 2020 навчальний рік                                                                                                                                        30  травня  2020 р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю”.

Даний звіт – засіб забезпечення інформаційної відкритості та прозорості роботи нашого закладу.

Мета звітування:

Подальше   утвердження    відкритої   та    прозорої    демократичної    державно – громадської системи  управління  дошкільним  навчальним  закладом,  поєднання державного  і  громадського   контролю  за  прозорістю   прийняття  й  виконання управлінських    рішень,  запровадження      колегіальної     етики    управлінської діяльності    директора.

Завданнями звітування є:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Порядок денний:

1. Вибори голови та секретаря зборів.

2. Звіт директора.

3. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

4. Голосування.

 І. ПРОГРАМОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Проаналізувавши роботу, дошкільного навчального закладу (ясел-садка) «Золотий ключик» за 2019-2020 навчальний  рік, можна відмітити, що колектив закладу створював необхідні умови для охорони життя та зміцнення здоров’я дітей, їх повноцінного всебічного розвитку.

Заклад  діє згідно з:                                                                                                                      – основними положеннями Конституції України,                                                                      – Законом України «Про дошкільну освіту»,                                                                                              – Положенням «Про дошкільний навчальний заклад»,                                                              – «Про охорону дитинства»,                                                                                                        – Конвенцією «Про права дитини»,                                                                                            – Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234),                                              – Базового компоненту дошкільної освіти,                                                                                – Колективним договором між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом,                                                                                                                                    – Правил внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій,                                                    – Статуту закладу,                                                                                                                          – Плану роботи дошкільного навчального закладу (ясел-садка) «Золотий ключик»  на 2019–2020 н. р ,                                                                                                                              – за освітньою програмою для дітей «Українське дошкілля», та комплексною програмою розвитку, навчання і виховання «Соняшник».

ІІ. ПАСПОРТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Заклад освіти Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Золотий ключик»                                                     Власність – комунальна.
Контакти  дошкільного навчального  закладу 77300, Івано-франківська  область, місто Калуш  провулок Шкільний, 4

Е-mail: 26386054@mail.gov.ua                           Телефон (03472) 6-6432

Тип дошкільного навчального закладу Загального розвитку
Прізвище, імʼя, по-батькові керівника Тягур Леся Ярославівна
Рік побудови 1980 рік
Проектна потужність   190 місць
Ліцензійний обсяг   190 дитина
Мовний режим   українська
Режим роботи дошкільного навчального закладу 10, 5 годинним перебуванням                              Початок роботи – 7.30 год.,

кінець роботи –18.00 год.

З 01.02.2019 року діє чергова група з 18.00 – 19.30 год.

Заклад працює за 5-денним режимом роботи 5днів (субота, неділя, святкові – вихідні)

Кількість груп,

кількість дітей за списком

10 груп (2 групи для дітей раннього віку

8 груп дошкільного віку) –  307 вихованців

Групи комплектуються переважно у червні-серпні, за віковими ознаками.  Черга відсутня.

Спеціальні, інклюзивні, санаторні групи 2 інклюзивні
Додаткові освітні послуги Англійська мова

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в яслах-садку обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують музична зала, спортивна зала, працюють кабінети: медичний, методичний, кабінет психолога,ресурсна кімната, побутові приміщення. Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі вас, шановні батьки, та вихователів груп.

Навчальний рік у ДНЗ починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня у закладі проводиться оздоровлення дітей (оздоровчий період).

ІІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Педагогічний процес у дошкільному навчальному закладі  (яслах-садку) «Золотий ключик»  забезпечують 29 кваліфікованих педагогів:

 • директор 1;
 • вихователь-методист 1;
 • інструктор з фізкультури 1;
 • практичний психолог 1;
 • музичний керівник 2;
 • керівник гуртка 1;
 • вихователь   20
 • асистент вихователя 2

Освітній рівень педагогів:

 • з повною вищою освітою – 18
 • з неповною вищою освітою – 9
 • з базовою вищою освітою – 1

За результатами атестації 2020 року:

З  кваліфікаційною категорією:

 • спеціаліст вищої категорії – 5: Манюкова Л.І., Стрільчук Н.С., Феняк Г.В., Шлемкевич Н.В., Романів Н.Д.
 • спеціаліст І категорії – 1: Левченко О.П.
 • спеціаліст ІІ категорії – 7: Олексин С.М., Чигура С.М., Березовська Г.В., Іваськів Н.І., Брич А.Й., Ляхович В.В., Будзович Ю.І.
 • спеціаліст – 5 : Климчак Ю.Є., Третяк Т.Л., Васюнець А.М., Копійчук О.М., Полицька Х.Б.
 • посадовий оклад –10: Мазур М.М., Кирик Н.Й., Ніжеловська Г.П., Макарчук О.О., Лесюк С. М., Брич В.С., Борня С.Б., Рібун Н.В., Бичків З.Є., Качмарик Т.Р..

Педагогічне звання «вихователь-методист» мають вихователь Стрільчук Н.С. та музичний керівник Феняк Г.В. За результатами атестації 2020 року: вихователю Борні С.Б. підтвердили відповідність посаді, що займає,  вихователю Ляхович В.В. присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію, а практичному психологу  Шлемкевич Н.В. присвоєно педагогічне звання «практичний психолог-методист».

ІV. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2019/2020 н.р.

Навчально-виховний процес організовувався на основі Базового компонента  дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», комплексної програми розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку «Соняшник», парціальної програми «Граючись вчимося. Англійська мова» (авт. Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.), які забезпечують рівні стартові можливості  для дітей дошкільного віку.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2019/2020 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

Основною домінантою  для педагогічного колективу дошкільного навчального закладу була: «Організація  сучасного освітнього простору, сприятливого для  формування життєво-компетентної особистості дитини», і колектив працював, зокрема, над вирішенням таких завдань:

1.Продовжувати роботу з формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками  та дорослими засобами творчих ігор, театралізованої діяльності, роботи з дитячою книгою.

2.Створювати умови для функціонування інклюзивних груп в дошкільному закладі та забезпечити здійснення індивідуального психолого-педагогічного супроводу дітей, що виховуються і навчаються в інклюзивних групах.

3.Продовжувати роботу з налагодження партнерської взаємодії з родинами та громадськістю щодо надання якісної дошкільної освіти.

4.Активізувати роботу щодо розвитку екологічної свідомості дошкільників на засадах «освіти для сталого розвитку».

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, педрадах, педагогічних годинах, тренінгах, на відкритих колективних переглядах, вивчались під час тематичного, вибіркового контролю. Зокрема, проведено:

Теоретичний семінар «Організація інклюзивного простору в дошкільному закладі» (пр.психолог Шлемкевич Н.В., вих.-методист Манюкова Л.І.).

Інтерактивний семінар «Сталий розвиток: стосується кожного» (вих.-методист Манюкова Л.І.).

Тренінг«Формування корпоративної культури і безпечного простору у закладі освіти» (пр.психолог Шлемкевич Н.В.).

Майстр-клас «Сучасні технології навчання на заняттях з художньої літератури» (вих.-методист Манюкова Л.І.).

Педагогічні читання:«Дошкільник і книжка: щоб знайомство було вдалим» (вихователі – Брич А.Й., Іваськів Н.І.), «Проективні технології» (вих. Стрільчук Н.С., вих.- методист Манюкова Л.І ).

Колективні перегляди: «В сюжетні ігри граємо – професії вивчаємо» (перегляд сюжетно-рольових ігор в молодшій, середній та старшій групах – вих. Брич А.Й., Іваськів Н.І., Лесюк С.М. ), інтегроване заняття екологічного змісту на засадах сталого розвитку: «Врятуймо річку» (вих. Ляхович В.В.).

Протягом навчального року проведено педагогічні ради згідно основних завдань річного плану дошкільного закладу, зокрема:

І. Основні орієнтири в новому навчальному році (серпень)

ІІ. Формування у дошкільників навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками та дорослими (листопад).

ІІІ. Екологічне виховання дошкільників (лютий).

Консультації згідно річного плану, зокрема:

–  Ранкова гімнастика від «А до Я» (вих.-методист Манюкова Л.І.);

–  Ігрова діяльність дошкільників: сучасний формат (вих.         Ляхович В.В.);

–  Вчимося діяти у конфліктах із батьками  (вих.Васюнець А.М.);

–  Як створити інноваційне розвивальне середовище в ДНЗ (вих.       Левченко О.П.);

–  Інклюзивна освіта: за і проти. Пошук шляхів успішної взаємодії з батьками вихованців в інклюзивній групі     (пр.психолог Шлемкевич Н.В.) тощо.

Інформаційно-педагогічні години:

–  Буккросинг у дитсадку;

–  Як готувати дошкільників до реального життя: компетентнісний підхід;

–  Мотивація до дії як основа формування сталого способу життя;

–  Про освіту для сталого розвитку дошкільників;

–  Інклюзивне освітнє середовище та ін.

В дошкільному закладі сплановано і проведено музичні свята і розваги згідно календарних свят, тематичних дат (муз. кер.: Феняк Г.В., Олексин С.М., інстр. з фізк. Брич В.С.).

Протягом навчального року здійснювалася контрольно-аналітична діяльність освітньо-виховного процесу та роботи з дітьми. Відповідно  до основних завдань річного  плану проводилося вивчення  стану  організації життєдіяльності  за  допомогою тематичних перевірок, зокрема «Про формування у дітей навичок спілкування і взаємодії засобами творчих ігор», «Про стан організації роботи з освітньої лінії «Дитина в природному довкіллі». Результати контролю висвітлювалися на засіданнях педагогічних рад,  педагогічних годинах,  виробничих нарадах.

Основною  формою керівництва і контролю  протягом навчального року  за  навчально-виховною роботою в ДНЗ   було безпосереднє спостереження педагогічного процесу  в групах  та  надання відповідної методичної допомоги вихователям щодо усунення наявних недоліків. Допомога планувалася  і  проводилася  у вигляді індивідуальних бесід, консультацій, порад та  рекомендацій, відвідування  занять  педагогів.

Протягом року діти мали можливість розвивати свої творчі  та інтелектуальні  здібності   в гуртках:

– гурток англійської мови для дітей середнього та старшого дошкільного віку (керівник  Будзович Ю.І.);

– гурток «Пластилінові фантазії» (Левченко О.П.);

– гурток «Маленькі актори» (Романів Н.Д.);

– гурток «Від звука до букви» (Чигура С.М.);

– гурток «Крок до зірок» (Феняк Г.В.).

На базі ДНЗ протягом року діяв батьківський всеобуч «Спілкуємося на рівних» (керівн. – пр.психолог Шлемкевич Н.В., вих. Березовська Г.В.) для педагогів дошкільних закладів міста. Тут педагоги мали змогу познайомитися з цікавими та сучасними  формами організації роботи з батьками. Вихователь Стрільчук Н.С. була керівником  методичного об’єднання вихователів ІІ молоших груп міста.

В ДНЗ сплановано та проведено огляд-конкурс на кращий батьківський куточок, на кращий міні-музей. Найкращі батьківські куточки відзначено грамотами та невеличкими канцелярськими подарунками, зокрема І місце – середня група «Сонечко» та ІІ молодша група «Джмелик».

Усі педагоги працювали над вдосконаленням своєї фахової майстерності шляхом самоосвіти, відвідуванням методичних об’єднань  при міському методичному кабінеті, беруть участь в різноманітних формах роботи в закладі.

З метою висвітлення  роботи дошкільного закладу постійно поновлювалася інформація на сайті дошкільного закладу та на сторінці у фейсбуці.

Інклюзивне навчання в ДНЗ

Для задоволення освітніх, соціальних потреб дітей з особливими освітніми потребами (далі ООП) у закладі функціонували дві інклюзивні групи – ІІ молодша група «Джмелик» (вихователі: Борня С.Б., Макарчук О.О., асистент вихователя -Копійчук О.М.) та старша група «Дзвіночок» (вихователі: Романів Н.Д., Третяк Т.Л., асистент вихователя – Полицька Х.Б.). В кожній групі по двоє дітей з особливими освітніми потребами. Відповідно до висновку ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дітей з ООП використовували для роботи такі програми: комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» (заг. ред. Т.В.Скрипник) та програма розвитку для дітей дошкільного віку від 3 до 7 років із затримкою психічного розвитку «Віконечко» (за заг. ред. Л.І.Прохоренко).  Практичний психолог Шлемкевич Н.В. та логопед Чигура С.М. проводили корекційно-розвиткові заняття з дітьми з ООП (згідно висновку ІРЦ). Практичний психолог постійно використовувала нетрадиційні методи роботи у корекційно-розвитковій роботі з дітьми з ООП, такі як: нейрогімнастика та нейроігри, геоборд, методика «Су-джок», арттерапія та інші. Педагоги закладу старалися створити психоемоційний комфорт, щоб діти з ООП відчували себе природньо, безпечно і прагнули бути самостійними на скільки це можливо. Відповідно до чинних документів щодо організації інклюзивного навчання в ДНЗ створено команду психолого-педагогічного супроводу, постійними учасниками якої є вихователь-методист, практичний психолог , асистенти вихователів, вихователі,  логопед та батьки дитини з ООП. Команда супроводу займалася збором інформації про особливості розвитку дітей, визначала напрям психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, розробляла індивідуальні програми розвитку для кожної дитини, коригувала та визначала динаміку розвитку дітей. В ДНЗ облаштовано ресурсну кімнату, на дидактичний матеріал та обладнання якої витратили протягом 2019-20 н.р. коштів на 4 905 грн. Також важливою була і співпраця з батьками. Проведення консультативної роботи з батьками дало можливість краще пізнати і зрозуміти дітей. А батьки, в свою чергу, отримували інформацію про потенційні можливості дитини, про її успіхи чи невдачі, про те, чому варто приділяти більше уваги вдома. Така командна робота, підтримка і взаєморозуміння допомогали досягти позитивних результатів у роботі. Зокрема, одна з дітей з ООП із старшої групи (Чолій Т.) пішла цьогоріч в школу.

Дистанційне навчання

Згідно наказу управління освіти №85 від 12.03.2020р. Калуської міської ради про призупинення навчального процесу в закладах освіти та наказу директора ДНЗ про роботу закладу в умовах карантину педагоги закладу працювали відповідно методичних рекомендацій для педагогів закладу дошкільної освіти щодо планування роботи дистанційно під час карантину та плану заходів щодо організації дистанційної роботи з педагогами та батьками. Адміністрацією закладу та педагогами опрацьовано рекомендації МОН України про дистанційну освіту, проведено атестацію в онлайн-режимі. Адміністратор (директор ДНЗ) створила вайбер-групу «Золотий ключик», учасниками якого були працівники закладу, які ділилися цікавими ідеями, посиланнями інтернет ресурсів для використання їх у роботі з батьками та дітьми. Вихователі усіх 10 вікових груп створили вайбер групи, учасниками яких були батьки та вихователі. Тут вони розміщували матеріали на допомогу батькам в роботі з дітьми. Зокрема, надсилали різноманітні пізнавальні мультфільми, аудіо казки, ігри, відео-завдання «Цікавинка», «Загадки», розвиваючі уроки: «Вчимо назви пальчиків», «Вчимося малювати» тощо. Всі педагогічні працівники склали індивідуальні плани роботи і працювали над підвищенням свого фахового рівня – опрацьовували фахову періодику, брали участь у вебінарах, зокрема: «Організація роботи дитсадка в умовах карантину: нормативні орієнтири» – директор ДНЗ, «Як організувати методичну роботу в дитсадку віддалено» (09.04.2020 р.), «Як забезпечити пожежну безпеку та цивільний захист на підприємстві у період надзвичайної ситуації та карантину» (14.04.2020р.) – вихователь-методист; «Ігри на розвиток пізнавальної сфери дітей дошкільного та молодшого шкільного віку», «Навчаємо дітей розповідати:нові підходи» Н.Гавриш,«Методичні розробки для навчання та розвитку дітей дошкільного віку»,«Розвиток творчих здібностей дітей в умовах ДНЗ» – вихователі. Педагоги створювали фото-виставки творчих робіт дітей у вайбер-групах, розміщували на своїх сторінках у facebook, проводили заняття в онлайн-режимі. Поширювали консультації, поради для батьків на теми: «Як розважити дітей під час карантину», «Як розповідати дітям про коронавірус», «Кращі дитячі ігри для приміщень» тощо.

Практичним психологом, Шлемкевич Н.В., започатковано дистанційну роботу з учасниками освітнього процесу, онлан-зустрічі з батьками вихованців, в рамках авторського арт-марафону для зміцнення взаємин, зниження рівня напруги у дитячо-батьківських взаєминах. Шлемкевич Н.В. на каналі Незалежність у програмі «Актуальне інтерв’ю» виступила з фаховими порадами та рекомендаціями щодо уникнення стресів і психологічної кризи під час карантину.

У зв’язку з призупиненням навчального процесу в закладах освіти (наказ Калуської міської ради №85 від 12 березня 2020 року) рівень готовності старших дошкільників до школи визначено станом на лютий 2020 року. Було обстежено 54 дитини.

Група старшого дошкільного віку №08 (30 дітей)

Складові шкільної готовності 2019-2020 н.р.
Соціальна готовність
Високий рівень 22 – 73%
Достатній 5 – 17%
Середній 3 – 10%
Низький 0 – 0%
Мотиваційна готовність
Зовнішній мотив 0 – 0%
Навчальний мотив 25 – 84%
Ігровий мотив 4 – 13%
Позиційний мотив 0 – 0%
Соціальний мотив 1 – 3%
Мотив одержання оцінки 0 – 0%
Загальний рівень шкільної зрілості
Високий рівень 14 – 47%
Достатній 12 – 40%
Середній 4 – 13%
Низький 0 – 0%

             Група старшого дошкільного віку №10 (30 дітей)

Складові шкільної готовності 2019-2020 н.р.
Соціальна готовність
Високий рівень 18 – 60%
Достатній 10 – 33%
Середній 2 – 7%
Низький 0 – 0%
Мотиваційна готовність
Зовнішній мотив 0 – 0%
Навчальний мотив 23 – 76%
Ігровий мотив 2 – 7%
Позиційний мотив 3 – 10%
Соціальний мотив 2 – 7%
Мотив одержання оцінки 0 – 0%
Загальний рівень шкільної зрілості
Високий рівень 15 – 50%
Достатній 9 – 30%
Середній 6 – 20%
Низький 0 – 0%

Група старшого дошкільного віку №12 (30 дітей)

Складові шкільної готовності 2019-2020 н.р.
Соціальна готовність
Високий рівень 20 – 67%
Достатній 8 – 26%
Середній 2 – 7%
Низький 0 – 0%
Мотиваційна готовність
Зовнішній мотив 0 – 0%
Навчальний мотив 24 – 80%
Ігровий мотив 2 – 7%
Позиційний мотив 2– 7%
Соціальний мотив 2– 7%
Мотив одержання оцінки 0 – 0%
Загальний рівень шкільної зрілості
Високий рівень 16 – 54%
Достатній 10 – 33%
Середній 4 – 13%
Низький 0 – 0%

V. Харчування дітей

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування в дошкільному навчальному закладі ведеться відповідно до статті 25 Закону  України «Про освіту» від 23.05.91р. № 1060-ХІІ (із  змінами),  статті 35 закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ (із змінами), Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки  України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227, а також  спільному  Наказу МОН молоді та спорту України  та  Міністерству охорони  здоров’я  України   від  26.02.2013 року№ 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», п.27 Положення №305 про дошкільний навчальний заклад, розділі 9 Санітарного регламенту.

Відповідно до штатного розпису, дошкільний навчальний заклад  повністю укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування. Стан матеріально – технічного забезпечення  харчоблоку, групових приміщень, задовільний, у достатній кількості є кухонне обладнання, посуд, миючі та дезінфікуючі засоби, спецодяг.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється директором ДНЗ (ясел-садка) «Золотий ключик». Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медичною сестрою старшою Ляхович О.І. в «Журналі обліку виконання норм харчування», на основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз. В закладі своєчасно на 01.09.2019 року було затверджено режим харчування, графік видачі їжі відповідно до вікових груп.

Організація харчування здійснювалась відповідно до перспективного меню, меню розкладів, які затверджувалися щоденно, денного меню із зазначенням кожної страви, які своєчасно завірялися керівником і медичними працівника, вивішува-лися поруч з вікном видачі страв з харчоблоку та в інформаційних  куточках для батьків. В ДНЗ організований контроль заякістю продуктів харчування, що надходять. Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Прийом продуктів від постачальників, аналіз стану проводиться в присутності директора, медичної сестри старшої.

Постачання продуктів харчування здійснює:

Постачальник Продукція Реєстраційний номер
1 ФОП Поронюк Б. Ю. Філе куряче, м’ясо яловичини 1 сорту кускове a-UA-13-06-49
2 ТДВ «Івано-Франківський міськмолокозавод» Сметана, молоко, масло вершкове, сир свіжий, кисломолочний 9% жирності UA.1O135.DX.16-19
3 ПП «Мельник-Хліб» Хліб пшеничний формовий 1 гатунку, хліб житній г-UA-09-11-152
4 ФОП Борщ С. М. Яблука, лимони, апельсини, кабачки, огірки, помідори г-UA-09-17-49
5 ФОП Суховерко О. О. Яйця, олія, цукор r-UA-09-17-551
6 ФГ «Фортуна» Картопля, морква, буряк, капуста, цибуля r-UA-09-06-192
7 ТзОВ «Галицька торгова компанія» Борошно пшеничне, геркулес, гречка, крупа кукурудзяна, манка, рис, крупа пшенична, горох, чай, горошок консервований, сухарі, лавровий лист, лимонна кислота, крупа перлова, сік, пшоно, повидло, крохмал г-UA-09-05-281
8 ФОП Хухра Л. В. Кавовий напій, какао «Мрія», мід, томатна паста, дріжджі, сіль, сухофрукти, цукор ванільний, макарони «Віліс», печиво «Марія» г-UA-09-17-512
9 ПС ВТП «КВІЛТ» Риба (хек свіжозаморожений) г-UA-09-07-397

Періодичний контроль проводять працівники держпродспоживслужби,  управління освіти. Щоденно здійснювався контроль за дотриманням санітарно  гігієнічного режиму на харчоблоці, за технологією приготування страв  з боку директора та сестри медичної старшої  Ляхович О.І.. Питання організації харчування дітей в ДНЗ в 2019  – 2020 навчальному  році постійно розглядалися на виробничих  нарадах, педраді, нарадах при керівнику,  Раді ДНЗ, групових батьківських зборах, на яких педагоги знайомили батьків  з тим, як організувати раціональне, збалансоване, різноманітне харчування та який вплив воно має на фізичний та розумовий розвиток дітей. Педагоги  постійно формують  у дітей трудові та  культурно-гігієнічні навички, вивчають правила поведінки за столом , вчать користуватись столовими приборами (виделки, ножі в старших групах). Аналіз виконання фізіологічних норм харчування довів, що  в цілому виконання норм за основними  продуктами (м’ясо – 100/75, яйця – 100/61, риба – 99/74, молоко – 100/75 ..)  витримується, але не в повному обсязі. Пов’язано це перш за все з цінами на продукти харчування.  Загальний показник  показав в групах раннього віку показник – 94%, в садових групах – 77%. Тому згідно виконання норм та опитування батьків збільшено оплату за відвідування дитиною ДНЗ.

Згідно рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 29.01.2019 року №3 вартість харчування з 01.02.2019 року становить:

 • для дітей віком від 2 до 3 років – 24 грн. (батьківська плата – 14,40 грн., міський бюджет – 9,60 грн.);
 • для дітей віком від 3 до 6 років –28 грн. (батьківська плата – 16,80 грн., міський бюджет –11,20 грн.)

Загалом з 01.02.2019 року батьки сплачують – 60% , а міський бюджет – 40% від загальної вартості дітодня.

Пільгами  на харчування користуються діти таких пільгових категорій:

 • діти з багатодітних сімей – 50%;
 • діти з малозабезпечених сімей , діти з інвалідністю, діти, які отримали опікунство, діти, батьки яких є учасниками АТО, переселенці із зони АТО – 100%.

За результатами перевірок держпродспоживслужби  грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

VI. Медичне обслуговування

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснює сестра медична старша Лебухорська В.В. Головним завданням є дотримання санітарно-гігєнічного режиму в приміщенні  і на території, проведення оздоровчо-профілак-тичної роботи кожного дня з дітьми та батьками.  Планомірно проводяться антро-пометричні виміри дітей: групи раннього віку – 1 раз у місяць, садові групи -1 раз у квартал. Огляд дітей на педикульоз проводиться  1 раз на 10 днів сестрою медичною старшою, а вихователями щоденно.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють в тісному контакті з медичним персоналом закладу  з питань оздоровчо-профілактичної роботи. Проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, корегуючи гімнастика,  організація фізичних занять на свіжому повітрі.

Постійно проводиться моніторинг  захворюваності дітей ДНЗ. Під особливим контролем температурний режим приміщень. Аналіз захворювання проводиться на основі даних річного статистичного звіту, який складається на основі медичної документації, що ведеться , щоденно. В групах  ведуться листки здоров’я.

Аналіз стану захворюваності дітей за 2019-20 рік:

Кількість дітей Простудні захворювання Інфекційні захворювання Інші захворювання
Ясла 58 8 28
Сад 174 65 80
Всього 232 73 108

Найвищий показник захворюваності спостерігається серед дітей садових груп на початку навчального року.

Згідно наказу МОЗ України від 31.10.2000 року «Про порядок профілактичних щеплень в Україні». Медсестрою закладу надається батькам  письмове направлення на проведення щеплення в дитячій поліклініці відповідно до виборки. Результати проведених щеплень аналізуються і фіксуються в індивідуальній картці дитини.

На виконання Закону України «Про охорону дитинства», листа МОНУ від 17.12.2008 р. №1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» та з метою забезпечення реалізації прав дитини на соціальний захист в ДНЗ здійснюється соціально-педагогічний патронат та ведеться облік пільгового контингенту дітей.

VII.  Охорона праці та безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу ДНЗ (ясел-садка) свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і  в умовах надзвичайної ситуації, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період не зафіксовано випадків травмування дітей та працівників під час освітньо-виховного процесу. В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників, систематично видаються накази з охорони праці. Для працюючих розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Для проведення різних форм роботи з дітьми з питань безпеки життєдіяльності у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу.  Кожен працівник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання, санвузлів, несправностей системи опалення. Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу.

З метою свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і  в умовах надзвичайних ситуацій, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, правил пожежної безпеки в  ДНЗ , з 21 жовтня по 25 жовтня 2019 року  був організований та проведений  Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності дитини. В ході якого, в закладі, у всіх вікових групах проведено цикл бесід, занять, моделювання ігрових ситуацій, індивідуальна робота з дітьми, рольові та дидактичні ігри, спрямовані на формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя, правил безпечної поведінки у надзвичайних ситуаціях згідно тематики днів: «Захисти себе сам» (свої-чужі, сам удома), «Вогонь – друг, вогонь – ворог», «Природа навколо нас. Стихійні лиха», «Безпечні і небезпечні вулиці та дороги», « Про здоров’я треба дбати». В рамках Тижня безпеки проведено спортивну розвагу «Добрий вогонь – помічник, злий вогонь – руйнівник» (інстр. з фізк. – Брич В.С.), перегляд лялькових вистав: «Безпека на дорозі» (ст. групи), «Вовк та семеро козенят» (мол. та сер. групи). Для педагогічних працівників  підготовлено лекцію на тему: «Безпека дітей: компетентнісний підхід». В батьківських куточках розміщено консультації для батьків: «Безпека дітей – турбота дорослих» , «Правила пішоходів». Оформлено виставку літератури, малюнків тощо. З вихованцями середніх та старших груп організовано екскурсії до пожежної частини,  оперативно-рятувальної служби 112, до перехрестя (світлофора). З усіма учасниками освітньо-виховного процесу проведено навчальну евакуацію ( пожежа). Організовано Тиждень безпеки (дистанційно) і в квітні 2020 р. Батькам вихованців запропоновано цікаві повчальні відео ролики для дітей щодо безпечної поведінки вдома, на вулиці, на водоймі, в природі.

VIII Матеріально-технічна база

За 2019-2020 н. р. в дошкільному навчальному закладі за допомогою бюджетних коштів була  значно  зміцнена матеріально-технічна база.

Використання  коштів  для  розвитку та  зміцнення  матеріально-технічної  бази ДНЗ  (ясел – садка)  «Золотий ключик» в 2019 – 2020 н.р.:

№ з/п

Найменування

Сума                      (Загальний фонд) Сума               (Спец фонд)
1. Посуд 8 414,00
2. Лінолеум 8 505,00
3. Миючі 8764,00
4. Штори,тюль 3810,00
5. Канцтовари 3051,00
6. Бензин, масло 839,99
7. Матеріали на поточний ремонт 13 786,00
8. Технологічне обладнання: 6210,00
електрокомфорки 5 580,00
міксер 630,00
9. Господарські  товари 2 965,55
10. Двері 13 745,00
11. Вогнегасник 350,00
12. Електронні журнали 2 815,00
13. Обігрівач 1 150,00
14. Вага, ростомір 842,00
15. Медикаменти 457, 36
16. Карниз 395,00
17. Токін 695,00
18. Розвиваючі ігри (інклюзія) 3 243,00
19. Новорічні подарунки 18 509,00

В закладі було здійснено наступні заходи:

 • капітальний ремонт системи водопостачання та каналізації, заміна двох стояків;
 • капітальний ремонт спальні, роздягальні групи «Краплинка»;
 • капітальний ремонт ресурсної кімнати;
 • поточний ремонт спортивного залу;
 • поточний ремонт групових приміщень,кабінетів, коридорів.

Проте поряд з позитивними здобутками існують питання, які потребують подальшого відпрацювання.  Необхідно здійснити:

 • заміна огорожі;
 • капітальний ремонт групових приміщень та спалень;
 • асфальтування доріжок;
 • завершити ремонт системи водопостачання та водовідведення;
 • уклададання плитки в підсобних приміщеннях харчоблоку;
 • капітальний ремонт пральні;
 • заміна покриття 2-ох павільйонів на ігрових майданчиках.

Підводячи підсумки минулого навчальногороку можна стверджувати, що      робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з  урахуванням  вікових можливостей дітей та відповідно до вимог програми,  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано. Колектив і надалі  буде працювати над створенням позитивного іміджу нашого закладу. Вдячна за увагу та підтримку!

Фінансовий звіт за березень 2021р.

Основний фонд та спец фонд

№ з/п Код Найменування Сума  (Загальний фонд) Сума (Спец фонд)

Сума (бюджет розвитку)

1 2111 Заробітна плата 443734,47    
2 2120 Нарахування на заробітну плату 95586,63    
3 2210 Рем.матеріали тепла у дит.групі 24658,00    
4 2210 світильники 1295,00  
5 2230 Продукти харчування 10658,41 10658,43  
9 2273 Світло 11951,79    
10 2275 Вивіз сміття 650,44