Статут

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі -ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД) створено на базі діючого ясел-садка «Золотий ключик» ВАТ «Оріана», переданого у власність територіальної громади міста Калуша згідно рішення виконкому Калуської міської ради №17 від 18 січня 2000 року.

1.2.Юридична адреса ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:
77300
провулок Шкільний 4
м. Калуш
Івано-Франківської області
телефон6-64-32
Ідентифікаційний код 26386054

1.3. Засновник ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ – Калуська міська рада( код ЄДРПОУ 33578261). Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4.ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), Конвенцією ООН про права дитини, іншими нормативно-правовим актами, власним статутом.

1.5.ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД є юридичною особою і діє на підставі статуту, який затверджується засновником за погодженням з відповідним органом управління освітою і реєструється місцевим органом виконавчої влади,має печатку і штамп встановленого зразка,бланки з власними реквізитами,реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства(для комунальних закладів),рахунки в банках.

1.6.Головною метою ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ є:
– забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти;
– задоволення потреб громадян у нагляді,догляді та оздоровленні дітей;
– створення умов для фізичного ,розумового і духовного розвитку.

1.7.Діяльність ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
– збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;
– формування їх особистості,розвиток творчих здібностей та нахилів;
– забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
Свої завдання ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД реалізує в тісній взаємодії із сім’єю.

1.8.ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

1.9.ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за :
– реалізацію головних завдань дошкільної освіти ,визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
– забезпечення рівня освіти у межах державних вимог до її змісту,рівня і обсягу;
– дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10.Взаємовідносини між ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ з юридичними і фізичними особами визначаються угодами,що укладені між ними.

1.11.Повна назва: ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК» Калуської міської ради Івано-Франківської області. Скорочена назва: ДНЗ (ЯСЛА-САДОК) «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК».

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

2.1.ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД розрахований на 220 місць.
Комплектування ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ визначається щорічно рішенням виконкому «Про затвердження фактичної мережі шкіл, дошкільних та позашкільних закладів управління освіти» на навчальний рік.

2.2.Групи можуть комплектуватися за віковими (одновікові,різновікові),сімейними (родинними) ознаками та відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.

2.3.У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ можуть функціонувати групи: загального розвитку, спеціальні, соціально-педагогічного патронату.

2.4.ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД має групи з:денним, цілодобовим, короткотривалим режимом (до 4-х годин, прогулянкові, групи вихідного дня), з продовженим режимом перебування дітей.

2.5. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється з 01 вересня поточного року.

2.6.Наповнюваність груп дітьми становить : І молодша (для дітей віком від 2-ох до 3-ох років) – 15 осіб; дошкільна (для дітей віком 3-ох до 6-ти) – 20 осіб;
різновікова – 15 осіб;змішаного типу – 15 осіб; короткотривала до 10 осіб, в оздоровчий період – до 15 осіб. Засновник може встановлювати меншу від
нормативів наповнюваність груп.

2.7.Прийом дітей в ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД здійснюється керівником протягом календарного року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності місця.

2.8.Для зарахування дитини у ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД необхідно пред’явити:
– свідоцтво про народження дитини,
– медичну довідку про стан здоров’я,
– медичну довідку про епідеміологічне оточення,
– документи для встановлення батьківської плати,
– документи до зарахування в групу компенсуючого типу;
– заява батьків або осіб, які їх замінюють.

2.9.За дитиною зберігається місце в ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ комунальної форми власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх заміняють, а також і літній період (75 днів).

2.10.Відрахування дітей із ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ може здійснюватись за бажанням батьків або осіб,які їх замінюють;на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини,що виключає можливість її подальшого перебування у ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ;у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом одного місяця.

2.11.При відрахуванні дитини з ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ батьки або особи,які їх замінюють мають бути письмово повідомлені, не менш як за 10 календарних днів.

2.12.ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які не відвідують дошкільних закладів та надання консультаційної допомоги сім’ям.

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

3.1.ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин. Вихідні дні: субота , неділя, святкові тощо.

3.2.Щоденний графік роботи ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: – початок 7.30;
– закінчення роботи закладу 18.00.

3.3.Щоденний графік роботи груп ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: відповідає графіку установи.

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1.Навчальний рік у ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ проводиться оздоровлення дітей.

4.2.ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД здійснює свою діяльність відповідно до річного плану,який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3.План роботи ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з управлінням освіти Калуської міської ради.
План роботи ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ на оздоровчий період погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою – санепідемстанцією.

4.4.У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5.Навчально-виховний процес у ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ здійснюється за програмами, затвердженими і рекомендованими Міністерством освіти і науки України.
У спеціальних групах за окремими програмами і методиками розробленими на основі державної базової програми та затвердженими в установленому порядку.

4.6.З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості природних нахилів та здібностей дітей ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД може організовувати освітній процес за такими пріоритетними напрямами: художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо.

4.7.ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД може надавати додаткові освітні послуги: платні або безплатні відповідно до запитів батьків.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється на тендерній основі відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм.

5.2. У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ встановлено трьохразове харчування дітей.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на керівника ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ та медичних працівників.

VІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ В ДОШКІЛЬНО-МУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1. Медичне обслуговування дітей ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ здійснюється медичним персоналом дошкільного закладу та медичним персоналом дитячої поліклініки.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ є: діти дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються форми матеріального та морального заохочення згідно колективного договору.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
– безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання та навчання;
– захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоду її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
– захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
– здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
– звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
– брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
– відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.
Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:
– своєчасно вносити плату за харчування дитини в ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ у встановленому порядку;
– своєчасно повідомляти ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД про можливість відсутності або хвороби дитини;
– слідкувати за станом здоров’я дитини;
– інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:
– на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
– брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
– на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах, тощо;
– проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
– вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
– на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
– об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
– на захист професійної честі та власної гідності;
– інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:
– виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
– дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
– забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації чи дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
– брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загально-політичної культури;
– виконувати накази та розпорядження керівництва;
– інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ директором.

7.10. Працівники ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні медичні огляди.

7.12. Педагогічні працівники ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ підлягають атестації, яка здійснюється, як правило один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

7.14. Працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

VІІІ. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1. Управління ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ здійснюється його засновником.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ здійснює директор, який призначається та звільняється з посади засновником.
Керівник дошкільного закладу:
– відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
– здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
– діє від імені ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, представляє його у всіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
– розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
– приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;
– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
– затверджує штатний розклад за погодженням із управлінням освіти Калуської міської ради;
– контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
– затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
– забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
– контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
– підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
– організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
– щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ на загальних зборах ( конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ – педагогічна рада.
До складу педагогічної ради входять: керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є директор ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.
Педагогічна рада закладу:
– розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
– організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
– приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.
Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.
Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 3 – 4-х на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ є загальні збори закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.
Кількість учасників загальних зборів від працівників ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ та батьків становить не менше 2/3.Термін їх повноважень становить один рік.
Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Загальні збори:
– приймають Статут, зміни і доповнення;
– обирають раду ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
– заслуховують звіт керівника ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, голови ради ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
– розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;
– затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

8.5. У період між загальними зборами діє рада ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.
Кількість засідань ради визначаються за потребою.
Засідання ради ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, батьки, засновники, спонсори та інші).
Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, може створювати благодійний фонд, який діє за власним статутом, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6. У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.
Піклувальна рада (у складі 7-15 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.
Основними завданнями піклувальної ради є:
– співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ;
– сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;
– сприяння залученню додаткових джерел фінансування ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;
– сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
– організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;
– стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
– всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ;
– сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

ІХ. МАЙНОДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ переведено в оперативне управління будівлю (свідоцтво про право власності на нерухоме майно – серія САЕ№012468 від 29.11.2011 р.), споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики а також передано в постійне користування земельну ділянку (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права(право постійного користування земельною ділянкою) – серія ЕАІ №1268644 від 06.09.2013 р.).
Х. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Джерелами фінансування ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ є кошти:
– засновника (власника);
– відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
– батьків або осіб, які їх замінюють;
– добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
– інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням з управлінням освіти має право:
– придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
– отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

10.3. Статистична звітність про діяльність ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення бухгалтерського обліку у ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ визначається керівником закладу відповідно до законодавства. За рішенням керівника закладу бухгалтерський облік в ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ може здійснюватися через централізовану бухгалтерію або самостійно.

ХІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Основною формою контролю за діяльністю ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ є державна атестація, що проводиться один раз на десять років, у порядку встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

11.2. Контроль за дотриманням ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти Калуської міської ради.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом встановлюється засновником ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Solve : *
22 + 23 =